session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Gymnasiestudier utanför Sverige – studiehjälp för dig under 20 år

Du kan ansöka om studiehjälp från CSN när du ska läsa på gymnasiet eller annan utbildning på gymnasienivå utanför Sverige. Det finns flera olika bidrag i studiehjälpen, bland annat studiebidrag. Här hittar du information om de olika bidragen, hur du ansöker och vad du behöver tänka på.

Studera utanför Sverige med studiehjälp

När du ska läsa på gymnasiet eller annan utbildning på gymnasienivå utanför Sverige kan du ansöka om studiehjälp av CSN. Studiehjälp kan du få till och med första halvåret det år du fyller 20. Är du äldre än 20 år? Ansök i stället om studiemedel. 

Olika bidrag i studiehjälpen

Studiehjälpen för studier utanför Sverige består av studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg och bidrag för dagliga resor.

Studiebidrag

Studiebidraget kan du få från och med kvartalet efter du fyller 16 år och studerar på heltid.

Extra tillägg om du eller dina föräldrar inte har så mycket pengar

Om du eller dina föräldrar inte har så mycket pengar kan du ansöka om extra tillägg. Hur mycket extra tillägg du kan få beror på vilken inkomst din familj har.

Inackorderingstillägg om du inte kan bo hemma hos dina föräldrar när du studerar

Inackorderingstillägg är ett bidrag som du kan få om du måste bo någon annanstans än hemma på grund av dina studier.

Du kan få inackorderingstillägg om du måste resa minst två timmar varje dag mellan ditt föräldrahem och din skola eller praktikplats, om du skulle bo kvar hemma. Om det finns en motsvarande utbildning inom två timmars resväg från ditt föräldrahem kan du dock inte få tillägget.

Utbildningar som motsvarar svenska utbildningar

Utbildningar vid svenska utlandsskolor följer den svenska läroplanen och motsvarar utbildningar vid gymnasieskolorna i Sverige. Även IB-utbildningar utomlands motsvarar IB-utbildningar i Sverige. Du kan därför inte få inackorderingstillägg om samma program finns inom två timmars restid per dag från ditt föräldrahem i Sverige.

United World College

Du kan få inackorderingstillägg även om en motsvarande utbildning finns i Sverige, om du studerar på United World College (UWC).

Bidrag för dagliga resor

Om du bor med dina föräldrar kan du få bidrag för dagliga resor till skolan, till exempel bussresor. Du kan alltså inte få bidraget om du är inackorderad. Resorna ska vara med allmänna färdmedel. Det går dock att få bidraget om det saknas allmänna färdmedel där du bor.

Avståndet mellan ditt föräldrahem i utlandet och skolan ska vara minst sex kilometer. 

Hur påverkas studiehjälpen av brexit?

EU och Storbritannien har tagit fram ett utträdesavtal som gäller från den 1 februari 2020, då Storbritannien lämnade EU, till och med den 31 december 2020. För studiehjälpens del innebär utträdesavtalet följande:

Du som har börjat studera i Storbritannien med studiehjälp från CSN före den 1 januari 2021 har fortsatt rätt till studiehjälp i Storbritannien, som om Storbritannien var ett EU-land, så länge du uppfyller de övriga villkoren för att få studiehjälp.

Om du börjar studera i Storbritannien efter den 31 december 2020 kommer CSN att pröva din rätt till studiehjälp utifrån att Storbritannien är ett land utanför EU/EES och Schweiz.

Förälder i EU/EES-land eller i Schweiz

Har du en förälder som bor, arbetar eller har pension i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz? Då kan din familj omfattas av regler för samordning av EU-familjeförmåner. Reglerna innebär att det kan vara Försäkringskassan som ska betala ut ditt studiebidrag. Om du har en förälder som bor, arbetar eller har pension i Storbritannien kan ni även efter brexit omfattas av dessa regler.

Vad är EU-familjeförmåner?

EU-familjeförmåner är förmåner som används för utgifter som barnfamiljer har. I Sverige räknas studiebidrag och extra tillägg som familjeförmåner.

Så påverkar reglerna din ansökan

Det är Försäkringskassan som prövar om familjer omfattas av reglerna för EU-familjeförmåner. När du söker studiebidrag och extra tillägg skickar CSN därför en förfrågan till Försäkringskassan om du har en förälder som bor, arbetar eller har pension i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Försäkringskassan tittar på CSN:s förfrågan och beslutar om du och din familj omfattas av reglerna för samordning av EU-familjeförmåner. Ett beslut kan ta tid eftersom Försäkringskassan vanligtvis måste kontakta en myndighet i det andra landet. Försäkringskassan beslutar även om studiebidraget och extra tillägget ska betalas ut av Försäkringskassan eller CSN.

Se hur mycket pengar du kan få

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du kan få det för alla månader du studerar på heltid. Om du studerat ett visst antal dagar under terminen, så får du en extra utbetalning.

Det kan hända att du får en halv utbetalning i början eller slutet av terminen. Det beror på att CSN räknar din studietid i 15-dagars­perioder.

Belopp för övriga bidrag

Beloppen för de övriga bidragen beror på hur stora behov du har.

Extra tillägg - belopp

Extra tillägget är 285, 570 eller 855 kronor. Hur mycket extra tillägg du kan få beror på vilken inkomst din familj har.

Extra tillägg

Inackorderingstillägg - belopp

Inackorderingstillägget är mellan 1 190 och 2 350 kronor. Hur mycket du får beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och skolan.

Inackorderingstillägg utifrån avståndet mellan hemmet och skolan

Avstånd i km

Kronor per månad

0–44

1 190

45–84

1 315

85–124

1 460

125–174

1 625

175–224

1 770

225–599

1 875

600–899

1 980

900–1 299

2 160

1 300–

2 350 

Bidrag för dagliga resor - belopp

Bidraget för dagliga resor motsvarar dina kostnader, men är som mest 1 190 kronor.

Krav och villkor

Kraven för att få studiehjälp utanför Sverige varierar beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz. Vi ställer ytterligare krav och villkor på dig som är utländsk medborgare.

Krav för studier inom EU/EES och Schweiz

Du kan få studiehjälp för att studera inom EU/EES och i Schweiz om

 • du studerar på heltid i minst 15 dagar
 • utbildningen är statlig eller godkänd av staten, en statlig myndighet, en statlig organisation, en allmänt accepterad ackrediterings­organisation eller CSN.
Krav för studier utanför EU/EES och Schweiz

Om du bor med dina föräldrar utanför Sverige kan du få studiehjälp om minst en av dina vårdnadshavare uppfyller ett av följande villkor:

 • Hen är utsänd av en svensk statlig arbetsgivare för att arbeta i utlandet.
 • Hen är anställd i utlandet av ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund.
 • Hen är anställd i utlandet av en svensk ideell organisation som bedriver biståndsarbete.
 • Hen har studiemedel för studier utomlands.

Dessutom måste du uppfylla de här villkoren:

 • du studerar på heltid under minst tre månader
 • utbildningen är statlig eller godkänd av staten, en statlig myndighet, en statlig organisation, en allmänt accepterad ackrediterings­organisation eller CSN.

Om dina föräldrar bor i Sverige

Om dina föräldrar bor i Sverige måste du uppfylla de här villkoren:

 • du är svensk medborgare
 • du har varit folkbokförd i Sverige de senaste två åren innan du börjar studera utomlands
 • du studerar på heltid under minst tre månader
 • du kan inte läsa en motsvarande eller liknande utbildning i Sverige. Till exempel motsvarar high school i USA en svensk gymnasieutbildning, och du kan därför inte få studiehjälp för studier på en high school-utbildning.
 • utbildningen saknas i Sverige eller skiljer sig väsentligt från närmaste svenska motsvarighet när det kommer till innehållet
 • utbildningen är tydligt inriktad mot ett visst yrke eller en viss bransch
 • utbildningen är på gymnasienivå och godkänd av CSN. Kontakta oss för att ta reda på om din utbildning är godkänd.
Krav för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare och saknar svenskt medborgarskap behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd för studier utanför Sverige.

Gymnasiestudier i andra nordiska länder

Gymnasiestudier utanför Norden

Ansökan och studieintyg

Innan du ansöker är det viktigt att du förbereder ansökan. Efteråt behöver du kontrollera ditt beslut och skicka in ett intyg som visar att studierna påbörjats.

1. Förbered din ansökan

Ta reda på när dina terminer börjar och slutar

Kontrollera när dina terminer börjar och slutar, och vilka datum du har lov från skolan. Du kan ansöka för ett läsår åt gången.

Gå igenom våra krav och villkor

Kraven för att få studiehjälp utanför Sverige varierar beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz. Vi ställer ytterligare krav och villkor på dig som är utländsk medborgare.

Anmäl bankkonto för utbetalning

Om du har ett svenskt bankkonto så anmäler du det till Swedbank. Det är Swedbank som hanterar CSN:s utbetalningar. Om du har ett utländskt bankkonto så anmäler du det direkt till CSN.

Anmäl konto till Swedbank

2. Ansök

Ansök om studiebidrag på blanketten "Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige" och skicka in den till CSN. Adressen står på blanketten. För läsåret 2023/2024 ska din ansökan ha kommit in till oss senast den 30 juni 2024.

Utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver CSN ibland pröva om du har rätt till svenskt studiestöd. Kontakta oss för att veta om det gäller dig.

Rätt till svenskt studiestöd

Kontakta CSN

Övriga bidrag

Extra tillägg

Inackorderingstillägg

Ansök på samma blankett som du söker studiehjälp.

Dagliga resor

Fyll i blanketterna noggrant. Det är ditt ansvar att se till så att uppgifterna är korrekta.

3. Kontrollera ditt beslut och be din skola fylla i studieintyget

När du har ansökt och fått ditt beslut behöver du kontrollera att allt stämmer. Annars ska du kontakta oss.

Om allt stämmer så måste din skola fylla i och stämpla studieintyget du fick tillsammans med beslutet. Det ska skolan göra varje ny termin för att intyga att du börjat studera. Skicka sedan studieintyget till oss för att få pengar.

Tänk på att skolan kan skriva under och stämpla studieintyget tidigast den första dagen på terminen som intyget gäller.

4. Skicka studieintyget till CSN

Skicka intyget till CSN Postservice, 751 76 Uppsala.

Studieintyget ska ha kommit in till CSN senast den 30 juni det läsår intyget gäller för.

När kommer pengarna?

Bidragen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaden. Den här månadens sista vardag är fredag 28 juni.

När du studerar utanför Sverige måste du ansöka om studiehjälp. Du kan därför få dina utbetalningar vid andra datum. Det beror på att du först måste få ett beslut och sen skicka in ett studieintyg från din skola innan vi kan betala ut dina pengar. Studieintyget som skolan ska stämpla och skriva under får du tillsammans med ditt beslut.

Se utbetalningar på Mina sidor

Du som studerar och du som är betalningsmottagare för en omyndig studerande kan se utbetalningar på Mina sidor.

De utbetalningar du kan se är de vi har tagit beslut om. Om du inte kan se någon utbetalning kan det bero på att vi inte hunnit ta ett beslut än.

Du kan tidigast få studiebidrag kvartalet efter du fyllt 16 år

Du kan få rätt till studiebidrag från kvartelet efter du fyllt 16 år.

Då kan du tidigast få ditt första studiebidrag

Månad du fyller 16 år

Månad när du tidigast får din första utbetalning

Januari-juni

September

Juli-september

Oktober

Oktober-december

Januari

 

Extra tillägg och inackorderingstillägg

Extra tillägg får du lika länge som du får studiebidrag, det vill säga även den extra utbetalningen som du kan få om du studerat ett visst antal dagar under terminen. Inackorderings­tillägg får du under din faktiska studietid.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni det läsår som ansökan gäller.

Om du har ogiltig frånvaro eller avbryter studierna

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som ogiltig frånvaro (skolk). Du kan då bli av med studiebidraget.

Om vi hinner betala ut pengar du inte hade rätt till, kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengarna.

Anmäl till CSN om du avbryter studierna, så slipper du få återkrav.

Om något händer eller ändras

För din vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare eller god man för ett barn som studerar på gymnasiet utanför Sverige? Fram tills barnet fyller 18 år, är det vårdnadshavaren som får studiebidraget.

Om du har ett svenskt bankkonto som du vill ha pengarna insatta på så anmäler du det till Swedbank. Vi betalar sedan ut studiestödet dit.

Anmäl konto till Swedbank

Om du inte kan öppna ett svenskt bankkonto

Om du inte kan öppna ett svenskt bankkonto kan du få pengarna insatta på ditt utländska konto. Anmäl ditt utländska konto till CSN. 

Kontakta oss för mer information

Bra att veta

 • Om ditt barn skolkar från gymnasiet så kan det även påverka bidrag från andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan.
 • Om ni är två vårdnadshavare kan ni ändra betalningsmottagare eller dela upp bidraget mellan er.
 • När barnet fyller 18 blir hen återbetalningsskyldig. Det betyder att det då är barnet som behöver betala tillbaka pengar som betalats ut felaktigt, till exempel på grund av skolk.
 • Tänk på att ordna med barnets bankkonto innan 18-årsdagen och att anmäla det.

När du fyller 18 år

Anmäl konto för utbetalning

När du blir myndig så kommer du att få pengarna i stället för din vårdnadshavare. Om du har ett svenskt bankkonto som du vill ha pengarna insatta på så anmäler du det till Swedbank. Vi betalar sedan ut studiestödet dit.

Anmäl konto till Swedbank

Om du inte kan öppna ett svenskt bankkonto kan du få pengarna insatta på ditt utländska konto. Anmäl ditt utländska konto till CSN. 

Kontakta oss för mer information

Du kan bli återbetalningsskyldig

Om du skolkar och ändå får pengar utbetalda är det även du som är återbetalnings­skyldig när du är myndig. Det innebär att det är du som är skyldig att betala eventuella återkrav.

Återkrav

Frågor och svar

Varför har CSN skickat en förfrågan om mitt ärende till Försäkringskassan?

Om vi har skickat en förfrågan till Försäkringskassan beror det förmodligen på att du har en förälder som bor, arbetar eller har pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om du har det kan din familj nämligen omfattas av regler för samordning av EU - familjeförmåner.

Familjeförmåner är förmåner som används för utgifter som barnfamiljer har. Här på CSN räknas studiebidrag och extra tillägg som familjeförmåner.

Försäkringskassan är den myndighet som utreder om din familj omfattas av EU:s förordning om samordning av familjeförmåner och vilket land som ska betala ut familjeförmåner. De behöver vanligtvis kontakta en myndighet i det andra landet och det kan därför ta tid innan du får ett beslut från oss.

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

Uppdaterad: 2024-06-13
Hjälpte den här sidan dig?