session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

USA – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en eftergymnasial utbildning i USA. Du kan även ansöka om studiemedel för vissa gymnasiala utbildningar. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och för språkkurser i engelska i USA. Utbildningen måste normalt vara på campus och inte online/distans. Ska du läsa en gymnasial utbildning kan du bara få studiemedel för den om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i USA?

USA har ingen central antagning, utan du vänder dig till den skola du vill läsa vid för information om hur antagningen går till.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i USA?

Du kan få studiemedel när du studerar på heltid i USA.

Så här mycket får du när du studerar i USA år 2024
Typ av stöd1 vecka

4 veckor

13 veckor

17 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

12 961

16 949

Lån, kr

2 292

9 168

29 796

38 964

Merkostnadslån för utlandsstudier, kr

716

2 864

9 308

12 172

Totalt, kr*

4 005

16 020

52 065

68 085

* Utöver dessa belopp kan du även låna till exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i USA. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i USA har en hög undervisningsavgift. Det är endast de avgifter som är direkt kopplade till undervisningen som du kan få merkostnadslån för, exempelvis kostnader för inskrivning, kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i USA

Du kan låna 17 190 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Läs mer om belopp för resor.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I USA studerar du i två eller tre terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i augusti/september och avslutas i maj/juni. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem (Semesterplan): 17 + 17 veckor
 • treterminssystem (Quarterplan): 13 + 13 + 13 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Sommar- och vinterkurser

Vid de flesta universitet i USA kan du även läsa vinter- och/eller sommarkurs som inte är obligatoriska. Om du söker studiemedel ska du skicka in ett intyg eller antagningsbevis tillsammans med din ansökan. På intyget ska det framgå hur många credits du ska läsa samt studietiderna. Tänk på att dessa kurser måste läsas på plats på skolan, se mer under Distansstudier eller studier online.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i USA.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis eller I-20 (visum), om du ansöker första gången
 • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

När du studerar i USA måste du normalt studera på heltid för att få studiemedel.

De första 40 veckorna du studerar med studiemedel utomlands är resultatkravet vanligtvis lägre.

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Du måste då klara minst det antal poäng som krävs för att du ska ha rätt till heltidsstudiemedel under perioden.

Normal tid för att bli klar med en Bachelor på fyra år är 15 credits per termin. Minimikravet för att räknas som heltidsstuderande och ha rätt till heltidsstudiemedel är 12 credits per termin. Resultatkravet efter de första 40 veckorna blir därför 12 credits per termin för denna utbildning.

En del utbildningar har inte poäng, utan där följer utbildningen en studieplan. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Associate- och Bachelor's Degree

12 credits/termin

12 credits/termin*

Master's Degree

9 credits/termin

9 credits/termin

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar med studiemedel är kravet något lägre.

** Det kan krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Tänk på att betyget D ofta innebär att du inte är godkänd på kursen enligt skolan, men CSN godtar betyget när vi kontrollerar dina studieresultat. Är det så att du måste läsa om kursen för att kunna ta din examen, så kan du inte få studiemedel för den igen för att få ett högre betyg.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Visum

För att få studera i USA behöver du visum. När du fått ett antagningsbevis från universitetet samt ditt beslut om studiemedel från CSN, kan du söka visum på amerikanska ambassaden i Stockholm. Det kan ta lång tid att få ett visum. Ta kontakt med ambassaden i god tid innan du planerar att börja studera

Praktik

Studiemedel för praktik/internship kan lämnas om praktiken är en obligatorisk del av utbildningen enligt din studieplan. OPT, Optional Practical Training, är en frivillig praktik efter avklarad examen och ger inte rätt till studiemedel.

Tänk även på att praktiken behöver genomföras utanför Sverige för att den ska ge rätt till studiemedel. Det är inte möjligt att få studiemedel för en praktik-kurs om du gör din praktik i Sverige.

Distansstudier och online-kurser

Med distansstudier menar vi att du studerar på en utbildning vid en utländsk skola där du inte är på plats i skolan, utan studerar hemifrån. Det gäller även om du studerar i studielandet men läser en eller flera kurser online.

Om du läser en hybridkurs, där vissa moment läses på campus och andra på distans, bedömer CSN att kursen är en campuskurs om majoriteten av undervisningen sker på plats i klassrummet på campus. Om hälften, eller mer än hälften, av undervisningen sker online bedöms kursen vara en onlinekurs.

Distansstudier och studier online i USA ger bara rätt till studiemedel om det finns synnerliga skäl. Det kan exempelvis gälla om du på grund av egen sjukdom eller funktionshinder inte kan studera på annat sätt än online. Att studera online för att exempelvis kunna resa och träna som "student athlete" är inte ett synnerligt skäl till att få studiemedel för distans/online-studier. Att skolan tillåter dig att ta en viss andel av dina kurser online är inte heller ett synnerligt skäl.

Om du inte har sådana skäl och en eller flera av dina kurser läses online, kan de inte räknas med i CSNs studietaktsberäkning. Det kan innebära att du inte har rätt till studiemedel alls om de kurser/poäng du eventuellt läser på plats på skolan inte uppgår till heltid.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-04-04
Hjälpte den här sidan dig?