Jump to content

ትግርኛ (tigrinja)

“ሲኤስኤን” (CSN) እቲ ንናይ ሽወደን ደገፍ-ትምህርቲ፥ ማለት ነቲ ንትምህርቲ ዚምልከት ሓገዝ-ገንዘብን ልቓሕን ዘመሓድር ቤትስልጣን’ዩ። ንናይ ትምህርቲ ምዝዋር-ማኪና ልቓሕን፥ ልቓሕ ኣቝሑ-ገዛን ውን፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይዚ ቤትስልጣን’ዚ’ዩ። ኣብዚ ብዛዕባቶም ዝተፈላለዩ ደገፋት ብዝሰፍሐ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ትግርኛ ሓፈሻዊ ዝዀነ ትሕዝቶ ዘሎዎ እዩ።

ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻእተኛን ስደተኛን ዝዀንካ

ንስኻ (ንስኺ)፡ ናብ ሽወደን ከም ስደተኛ ኴንካ ዲኻ መጺእካ? ኣብዚ ንዓኻ ስደተኛ ወይ ውን ንዓኻ ንናይ ሓደ ብዘይወለዲ ዝመጸ ስደተኛ ቖልዓ ብዓል-ሕድሪ ዚኸውን ሓበሬታ ተዳልዩ ኣሎ።
Ny i Sverige

ደገፍ-ትምህርቲ - ንትምህርቲ ዚኸውን ሓገዝ-ገንዘብን ልቓሕን

ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ዲኻ?

ንስኻ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ዝዀንካ፥ ንገለ ክማልኡ ዘሎዎም ኩነት እንተ ኣማሊእካ፥ ናይ ሽወደን ደገፍ-ትምህርቲ ንኽትረክብ መሰል ኣሎካ። እንተ ደኣ ”ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ” (permanent uppehållstillstånd (PUT)) ኣልዩካ፥ እሞ ኣብ ሽወደን ነባሪ ዄንካ፥ መብዛሕትኡ ጊዜ፡ ናይ ሽወደን ደገፍ ትምህርቲ ክትረክብ መሰል ኣሎካ’ዩ።

እንተ ደኣ ከም ስደተኛ ተቘጺርካ ወይ ውን ንዕኡ ብዚመስል ምኽንያት፥ ካብ ሚግራሾንስቨርከት ብጊዜ ዝተደረተ ”መንበሪ-ፍቓድ”ተዋሂቡካ፥ መብዛሕትኡ ጊዜ፡ ናይ ሽወደን ድገፍ-ትምህርቲ ውን ንምርካብ መሰል ኣሎካ’ዩ። ከም ሓታቲ ዑቕባ ኴንካ ግን፡ ንኽትረክ መሰል ኣይህልወካን’ዩ።

ካብኡ ሓሊፉ፡ ከከምቲ ዘሎካ ዜግነት፡ ንኣብነት ዜጋ ናይ ሓንቲ ኣብ ሕብረት-ኤውሮጳ/”ኤኤስ” ዘላ ሃገር ወይ ስዊዘርላንድ ምዃንካን ዘይምዃንካ መሰረት ብምግባር፥ ነንበይኑ ዚምልከቶ ሕጊታት ኣሎ’ዩ።

እቶም ዘሎዉና ነንበይኖም ደገፋት-ትምህርቲ

ከከምቲ እትመሃሮ ትምህርቲን፡ ዕድሜኻ ውን ክንደይ ከም ዝዀነን መሰረት ብምግባር፤ ነንበይኑ ዓይነት ደገፋት-ትምህርቲ’ዩ ዘሎ። እቶም ልሙዳት ዝተባህሉ እዞም ዚስዕቡ እዮም፡-

ናይ ትምህርቲ ሓገዝ-ገንዘብ ንዓኻ ኣብ ጂምናስዬት ትመሃር፥ ዕድሜኻ 20 ዓመት ወይ ትሕቲኡ ንዝዀነ

ኣብ ጂምናስዬት ትመሃር ምስ ትኸውን፥ ክሳብ’ታ 20 ዓመት ትመልኣላ ዓመት ዘላ ናይ ጽድያ ክፍለ-ዓመት (vårterminen)፥ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ-ገንዘብ ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ። እዚ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ-ገንዘብ፥ ነንበይኑ ዓይነት ክፋል ሓገዛት ዘሎዎ፥ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ሓገዝ-ገንዘብን ካልእ ተወሳኺን ሓገዝ-ገንዘብን’ዩ። እዚ ተወሳኺ ሓገዝ-ገንዘብ፡ ስድራቤትካ ውሑድ ኣታዊ ምስ ዚህልዎም፥ ምልክታ ኣቕሪብካ ክትረኽቦ ትኽእል ሓገዝ-ገንዘብ’ዩ።

ንዓኻ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ንዝዀንካ ዝተዳለወ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ

መተሓዳደሪ-ገንዘብ ተመሃሮ - ሓገዝን ከምኡ ውን ልቓሕ-ትምህርቲን

መተሓዳደሪ-ገንዘብ ተመሃሮ፡ ብሓገዝ-ገንዘብን ከምኡውን ብልቓሕ-ትምህርቲን ዝቖመ’ዩ። መተሓዳደሪ-ገንዘብ ተመሃሮ፥ ካብታ 20 ዓመት ትመልኣላ ናይ ቀውዒ ክፍለ-ዓመት ትምህርቲ (höstterminen) ጀሚርካ፡ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ልዕሊ ጂምናስያዊ ትምህርቲ፡ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር እንተ ዄንካ ግን፥ ዋላ ትሕቲ 20 ዓመት ዄንካ ውን፡ መተሓዳደሪ-ገንዘብ ተመሃሮ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ልቓሕ-ትምህርቲ ዳሕራይ ንኽትከፍሎ ትግደድ ኢኻ።

ንዓኻ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ዝዀንካ ዝተዳለወ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ

ትምህርቲ መጀመሪ-ደገፍ - ንዓኻ ስራሕ-ኣልቦ ዝዀንካ

እዚ ”ትምህርቲ መጀመሪ-ደገፍ’ዚ” ዚወሃበካ፥ ንዓኻ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ስራሕ-ኣልቦ ዄንካ ዝጸናሕካን፥ መታን ስራሕ ንኽትረክብ ድማ፥ መባእታዊ- ወይ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲታት ንኽትመሃር ዘድልየካ ሰብ’ዩ። እዚ፡ እንተ ደኣ ከም ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ ጌርካ ተማሂርካዮ፥ እንተ ነውሐ ክሳብ ን50 ሰሙናት ኪወሃበካ ዚኽእል ሓገዝ ገንዘብ’ዩ።

ንዓኻ ንናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ዝዀንካ ዝተዳለወ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ

ልቓሕ-ትምህርቲ ከፊልካ ምምላስ

ንስኻ፡ ካብ ”ሲ.ኤስ.ኤን” (CSN) መምሃሪ-ገንዘብ ተለቂሕካ ዝተመሃርካ ሰብ፥ ትምህርትኻ ምስ ተቛርጽ ወይ ትምህርትኻ ምስ ትውድእ፥ ነቲ ዕዳኻ ምኽፋል ትጅምር ኢኻ። እዚ ድማ፡ ዋላ ”ስርሓ-ኣልቦ” ምስ ትኸውን ወይ ናይ ”ወላድነት-ገንዘብ” ምስ ትቕበል ወይ ውን ናብ ወጻኢ-ሃገር እንተ ገዓዝካ ብዘየገድስ፥ ክትከፍሎ ዘሎካ ዕዳ’ዩ። ኣብዚ ታሕቲ፡ ብኸመይ ዕዳኻ ከም ትመልስን፥ ንምኽፋል ሽግር ምስ ዘጓንፈካን ድማ እንታይ ከም ትገብርን፥ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ልቓሕ-ትምህርቲ ከፊልካ ምምላስ

ልቓሕ ኣቝሑ-ገዛ – ንዓኻ ስደተኛ ዝዀንካ

ንዓኻ ኣብቲ ኮሙናዊ ስርዓት ምቕባል-ስደተኛታት እትዊ ዝዀንካ፥ ንመንበሪኻ ገዛ ዚኸውን ኣቝሑ-ገዛ ንምግዛእ፥ ገንዘብ ክትቃሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንዓራት፡ ንድስት-ኵስኩስቲ፡ ንመናብር ወዘተ መግዝኢ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። እቲ ልቓሕ ኣቝሑ-ገዛ፡ ንኻልእ ነገር ማለት ንመግቢ ወይ ንሞቢል-ቴሌፎን ወይ ንኽራይ ገዛ መኽፈሊ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክንደይ ዚኣክል ገንዘብ ክትልቃሕ ከም ትኽእል ዚውሰን፥ ከከምቲ ብዝሒ ኣባላት ስድራ ቤትን፥ ድሮ ኣብቲ እትኣትዎ ገዛ ዘሎ ንብረትን፥ ንስኻ ባዕልኻ ውን ክንደይ ገንዘብ ከም ዘሎካን ብምርኣይ እዩ።

እቲ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ፡ ጸኒሕካ ንኽትመልሶ ትግደድ ኢኻ። ድሕሪ ክልተ ዓመት እቲ ቀዳማይ ልቓሕ ምርካብካ፥ ነቲ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ክትከፍሎ ክትጅምር ኢኻ።

ልቓሕ ንትምህርቲ ምዝዋር-ማኪና – ንዓኻ ስራሕ-ኣልቦ ዝዀንካ

ንስኻ ስራሕ-ኣልቦ ዝዀንካ፥ ተማሂርካ ብደረጃ B ንዚርከብ ናይ ሽወደን ፍቓድ መዘወሪ-ማኪና ንኽወሃበካ፥ ካብ ሲኤስኤን (CSN) ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ፍቓድ መዘወሪ-ማኪና ምስ ዚህልወካ፥ ስራሕ ንምርካብ ዝቐለለ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ገንዘብ ንምልቃሕ መሰል ንኺህልወካ፥ ስራሕ-ኣልቦ ክትከውንን፡ ዕድሜኻ ውን ካብ 18 ክሳብ 47 ኪኸውን ይግባእ። ካልእ ክተማልኦ ዚግባእ ኵነት ውን ኣሎ። እቲ ዝለዓለ ክትልቅሖ ትኽእል ገንዘብ 15 000 ክሮኖር’ዩ። እቲ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ጸኒሕካ ንኽትመልሶ ትግደድ ኢኻ። እቲ ገንዘብ ዋላ`ካ ፍቓድ መዘወሪ-ማኪና እንተ ዘይረኸብካ፥ ነቲ ገንዘብ ግን ክትመልሶ ይግብኣካ እዩ።

ምሳና ርክብ ግበር

ምሳና ርክብ ምስ ገበርካ፡ ብቛንቋ ሽወደን ወይ ብእንግሊዝኛ መልሲ ክንህበካ ኢና።

ሕቶታት ብዛዕባ መሰል ሽወደናዊ ደገፍ-ትምህርቲ ምርካብ

ብዛዕባ መሰል ሽወደናዊ ደገፍ-ትምህርቲ ንምፍላጥ ደውሉልና

ሰኑይ-ዓርቢ 9.00-12.00

+46 771 276 300

ክፈት ኤ-ፖስት ኦርኒክ

ebrev@csn.se

ከም ልሙድ ኣብ ውሽጢ 3 ናይ ስራሕ-መዓልታት ንምልሽ ኢና።

ሕቶታት ብዛዕባ ደገፍ-ትምህርቲ

ብዛዕባ ትምህርቲታት ንኽትሓቱ ደውሉልና

ሰኑይ-ዓርቢ 9.00-15.00

+46 771 276 000

ክፈት ኤ-ፖስት ኦርኒክ

e-brev@csn.se

ከም ልሙድ ኣብ ውሽጢ 3 ናይ ስራሕ-መዓልታት ንምልሽ ኢና።

ሕቶታት ብዛዕባ ምምላስ መተሓዳደሪ ገንዘብ-ተመሃሮ

ብዛዕባ ምምላስ ናይ ልቓሕ ገንዘብ ደውሉልና

ሰኑይ-ዓርቢ 9.00-15.00

+46 771 276 000

ክፈት ኤ-ፖስት ኦርኒክ

ebrev@csn.se

ከም ልሙድ ኣብ ውሽጢ 3 -5 ናይ ስራሕ-መዓልታት ንምልሽ ኢና።

ሕቶታት ብዛዕባ ልቓሕ ኣቝሕ-ገዛ

ብዛዕባ ልቓሕ ኣቝሑ-ገዛ ደውሉልና

ሰኑይ-ዓርቢ 9.00-15.00

+46 771 276 100

ክፈት ኤ-ፖስት ኦርኒክ

hemutrustningslan@csn.se

ከም ልሙድ ኣብ ውሽጢ 3 ናይ ስራሕ-መዓልታት ንምልሽ ኢና።

ሕቶታት ብዛዕባ ልቓሕ ንትምህርቲ ምዝዋር-ማኪና

ብዛዕባ ልቓሕ ንትምህርቲ ምዛውር-ማኪና ደውሉልና

ሰኑይ-ዓርቢ 9.00-12.00

+46 771 276 000

ክፈት ኤ-ፖስት ኦርኒክ

ከም ልሙድ ኣብ ውሽጢ 3 ናይ ስራሕ-መዓልታት ንምልሽ ኢና።

Icon for updated Updated: 2021-10-04
Did this page help you?