Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Behandling av personuppgifter

Du som ansöker om studiestöd, hemutrustningslån eller körkortslån hos CSN måste lämna vissa personuppgifter. Det är för att vi ska kunna handlägga och administrera dina ärenden. På den här sidan får du information om hur vi på CSN behandlar din personuppgifter och den rättsliga grunden för det. Du kan även läsa om dina rättigheter.

CSN:s ansvar

CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Vi har dataskyddsombud som bevakar det.

Så får vi behandla personuppgifter

CSN får behandla personuppgifter bland annat för att handlägga ärenden om studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån samt för att administrera vår handläggning. Vi får även behandla personuppgifter för att anmäla oegentligheter inom studiestöds- och körkortslånsverksamheten, till exempel om vi misstänker bidragsbrott. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter till detta finns i studiestödsdatalagen (2009:287) och förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Eftersom CSN är den statistikansvariga myndigheten för området Studiestöd behöver vi även samla in personuppgifter för att kunna ta fram officiell statistik och annan statistik inom vårt område. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter till statistik finns i lagen (2001:99) om officiell statistik.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Begära information om personuppgifter

Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss. Brev skickar du till CSN, Registrator, 851 82 Sundsvall, e-post skickas till registrator@csn.se.


Begära rättelse, radering och begränsning

Om du vill begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter ska du kontakta dataskyddsombudet. Detsamma gäller om du vill invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock små möjligheter att tillmötesgå en sådan begäran, eftersom CSN har rätt att behandla alla de personuppgifter som behövs för handläggning och administration.

Skicka din begäran via e-post till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@csn.se.Frågor om dina personuppgifter?

Har du frågor om dina personuppgifter som inte besvaras på den här sidan? Vänd dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@csn.se.

Vi tar bort personuppgifter efter en viss tid

Det finns särskilda regler för gallring av personuppgifter. Med gallring menas att CSN ska ta bort personuppgifter som finns i studiestödsärenden. Om du har haft lån hos oss, ska vi gallra dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt. Om du bara har haft bidrag, ska vi gallra dina personuppgifter senast tre år efter att vi senast betalade ut studiestöd eller avslog din ansökan. Det finns även några undantag som ger oss rätt att behandla vissa uppgifter under längre tid. Det gäller till exempel de personuppgifter som CSN bevarar för statistiska ändamål.

Gallringen genomförs automatiskt eftersom de allra flesta personuppgifter som behandlas av oss finns i våra datasystem.

Datainspektionen kontrollerar hur myndigheter hanterar personuppgifter

Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller hanteringen av personuppgifter. Det innebär att de kontrollerar hur andra myndigheter hanterar personuppgifter och att de gör det på rätt sätt.

Det är till dem du kan vända dig, om du inte är nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter.

Regler för personuppgifter

Regler för hur vi får behandla dina personuppgifter finns i dessa lagar och förordningar:

 • studiestödsdatalagen (2009:287)
 • studiestödsdataförordningen (2009:321)
 • förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
 • lagen (2001:99) om den officiella statistiken
 • förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
 • dataskyddsförordningen: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

E-brev och ansökningar är allmänna handlingar

CSN är en statlig myndighet. Det betyder att ansökningar, brev, e-brev och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Även ansökningar som skickas i Mina sidor blir allmänna handlingar.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet.Sekretess

Om ansökningar, brev, e-brev eller meddelanden innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, får vi inte lämna ut dem till allmänhet eller massmedier. Men som statlig myndighet måste CSN lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Då måste vi även lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess.

Vi byter information med andra

CSN lämnar personuppgifter till andra myndigheter och organisationer och hämtar även in personuppgifter.

Exempel på uppgifter som CSN lämnar:

 • Till Försäkringskassan – uppgifter om personer med studiestöd eller om studieavbrott.
 • Till socialnämnderna – uppgifter om lämnat studiestöd och hemutrustningslån.
 • Till Swedbank – uppgifter om utbetalning av studiestöd.
 • Till arbetslöshetskassorna – uppgifter om utbetalning av studiestöd för att kontrollera att olika ersättningar inte betalas ut samtidigt.
 • Till Skatteverket – uppgifter om adresser och kontrolluppgifter om utbetalda skattepliktiga bidrag, studieskulder och betald återkravsränta.
 • Till Kronofogden – uppgifter för att de ska kunna driva in fordringar.
 • Till inkassoföretag – uppgifter för att de för CSN:s räkning ska kunna driva in fordringar i utlandet.
 • Till kortföretag – uppgifter för att de ska kunna distribuera bevis om studiestöd för studier (rabattkort).

Exempel på uppgifter som CSN hämtar in:

 • Från skolor och Universitets- och högskolerådet – uppgifter om personer som antagits till utbildningar.
 • Från skolor – uppgifter om registreringar och studieresultat.
 • Från Skatteverket – personuppgifter och uppgifter om inkomst.
 • Från Migrationsverket – uppgifter om uppehållstillstånd för att pröva utländska medborgares rätt till studiestöd.
 • Från Kronofogden – uppgifter om skulder.

Har du körkortslån från CSN hämtar och lämnar vi uppgifter från bland annat Arbetsförmedlingen, Trafikverket och trafikskolor.

Uppgifter som sparas när du besöker csn.se

När du besöker en sida på www.csn.se sparar vi uppgifter om din ip-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna skickas automatiskt från din webbläsare till våra servrar där de sedan sparas i en logg. Vi använder informationen för att se att våra tjänster fungerar som de ska och för att ta fram statistik.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-10-16
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul