session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Kortfakta om studiestödet

Här hittar du kortare fakta om det svenska studiestödet och CSN:s verksamhet. Mer detaljerade statistikuppgifter om olika typer av studiestöd hittar du i vår statistikdatabas.

Studiemedel

Studiemedlet kallas det bidrag och lån som ges till studier och som de allra flesta på universitet och högskola tar. Studiemedlet är en del av det svenska studiestödet och ska verka rekryterande för kvinnor och män oavsett bakgrund och bidra till ett högt deltagande i utbildning. Studiestödet ska även ha en god effekt på samhällsekonomin över tiden..

Studiemedlet ska täcka levnadsomkostnaderna under studietiden. Det ges för varje vecka som studeras och utbetalas en gång i månaden. Studiemedlet varierar mellan 50, 75 och 100 procent per vecka beroende på studiernas omfattning.

Det är regeringen som bestämmer vid vilka läroanstalter och utbildningar som studerande kan få studiestöd. Dessa anges i en bilaga till studiestödsförordningen.

Under 2023 fick 518 300 personer studiemedel. I Sverige minskar antalet studerande med studiemedel på alla utbildnings­nivåer, men minskningen är störst på grundskole- och gymnasienivå. Minskningen indikerar en återgång till samma nivåer som innan den stora ökningen i samband med covid-19-pandemin.

Under 2023 betalade CSN ut totalt 39,6 miljarder kronor i bidrag och lån. Av detta var 25,3 miljarder bidrag och 14,3 miljarder lån.

Antal studerande med studiemedel

Diagram som visar antal studerande med studiemedel från 2013 till 2022
Tabell - totala antalet studerande med studiemedel 2014–2023
Alla studerande med studiemedel under 20142023

Årtal

Antal studerande

2014

482 155

2015

475 863

2016

470 892

2017

469 365

2018

475 969

2019

502 864

2020

559 298

2021

588 707

2022

550 518

2023

517 947

Antal studerande med studiemedel i Sverige 2023 - länsvis

Det är flest studerande med studiemedel i områden med många invånare. Där finns även de stora lärosätena.

På kartan nedan ser du hur många personer som har studiemedel i respektive län.

Karta över Sverige.
Antal studerande med studiemedel per län

Län

Antal studerande

Blekinge län

7 025

Dalarnas län

10 412

Gotlands län

2 423

Gävleborgs län

11 274

Hallands län

14 181

Jämtlands län

5 600

Jönköpings län

15 994

Kalmar län

9 930

Kronobergs län

10 398

Norrbottens län

9 476

Skåne län

75 027

Stockholms län

127 329

Södermanlands län

12 479

Uppsala län

29 770

Värmlands län

12 972

Västerbottens län

16 735

Västernorrlands län

9 246

Västmanlands län

12 471

Västra Götalands län

87 461

Örebro län

16 711

Östergötlands län

26 843

Studiemedel för studier utomlands

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd för studier utomlands. En studerande kan få bidrag och lån för levnadsomkostnader, undervisningsavgifter, resor och försäkringar. För att få studiemedel för utlandsstudier måste utbildningen vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Under 2023 fick 25 800 personer studiemedel för studier utomlands. Antalet ökade under året, efter en kraftig nedgång under covid-19-pandemin.

Antal studerande med studiemedel i utlandet 2014–2023

Diagram som visar antal studerande med studiemedel i utlandet från 2013 till 2022
Tabell - antal studerande med studiemedel i utlandet
Utlandsstuderande med studiemedel 2014–2023

Årtal

Antal studerande

2014

34 160

2015

33 379

2016

31 553

2017

30 408

2018

30 027

2019

29 013

2020

22 967

2021

21 630

2022

25 872

2023

25 821

Antal studerande i olika länder läsåret 2022/2023

Det är flest studerande med studiemedel utomlands i USA och Storbritannien, men generellt är Europa mest populärt. Många studerar läkar- och tandläkarutbildningar med svenskt studiemedel exempelvis i Lettland eller Litauen.

På kartan nedan ser du hur många som studerar i respektive land med svenskt studiemedel.

Karta över världen.
Tabell för studerande med studiemedel utomlands
Antal studerande med studiemedel per land läsåret 2022/2023

Land

Antal studerande

Argentina

36

Australien

884

Belgien

201

Bolivia

8

Bosnien och Hercegovina

15

Brasilien

43

Bulgarien

195

Chile

28

Colombia

25

Costa Rica

26

Cypern

27

Danmark

959

Egypten

57

Estland

26

Etiopien

4

Filippinerna

10

Finland

270

Frankrike

1 179

Förenade Arabemiraten

31

Georgien

23

Ghana

6

Grekland

89

Hongkong

184

Indien

13

Indonesien

22

Irland

598

Island

70

Israel

18

Italien

1 015

Jamaica

12

Japan

558

Jordanien

18

Kanada

468

Kazakstan

3

Kenya

11

Kina

22

Kroatien

40

Lettland

876

Libanon

17

Litauen

442

Luxemburg

5

Malaysia

27

Marocko

3

Malta

35

Mexiko

90

Moldavien

5

Monaco

11

Nederländerna

1 114

Nordmakedonien

8

Norge

609

Nya Zeeland

91

Panama

4

Peru

20

Polen

929

Portugal

264

Rumänien

278

Schweiz

615

Serbien

36

Singapore

252

Slovakien

90

Slovenien

12

Spanien

1 239

Staten Palestina

9

Storbritannien

2 503

Sydafrika

37

Sydkorea

455

Taiwan

73

Tanzania

3

Thailand

103

Tjeckien

189

Turkiet

78

Tyskland

853

Ukraina

7

Ungern

92

Uruguay

5

USA

3 281

Vietnam

17

Österrike

261

Hur bestäms nivån på studiemedlet?

Nivån på studiemedlet är reglerad i studiestödslagen. Där står det att studiemedlet ska uppgå till 5,74 procent av prisbasbeloppet vid heltidsstudier i en vecka. När prisbasbeloppet ändras, ändras också studiemedlet. Prisbasbeloppet ändras den 1 januari varje år.

Studiemedlet kan också ändras genom särskilda politiska beslut.

Studiemedel - Belopp 2024

Studiemedel beräknas per vecka. Månadsbeloppet är här uträknat genom att veckobeloppet multipliceras med 4 1/3.

Studiemedelsbelopp från 1965 och framåt

Se studiemedelsbeloppen från 1965 och fram till nu.

Studiemedelsbelopp (pdf) Pdf, 376 kB.

Studiemedelsbelopp (excel) Excel, 26 kB.

Studiestöd till ungdomar på gymnasienivå

Studiestöd till de som studerar på gymnasienivå kallas i de flesta fall för studiehjälp. Den klart vanligaste formen av studiehjälp är studiebidraget, som är ett generellt stöd för gymnasiestuderande mellan 16 och 20 år. CSN har även hand om studiehjälpen på gymnasiet. Det består av studiebidraget, extra tillägg och inackorderingstillägg.

Antalet personer med studiehjälp ökade under 2023. Ökningen beror på att ungdomskullarna som studerar på gymnasiet blivit större. CSN gör bedömningen att antalet personer med studiehjälp kommer att öka även de närmaste åren.

Antal studerande med studiehjälp 2014-2023

Diagram som visar antal studerande med studiehjälp åren 2013-2022
Tabell - antal studerande med studiehjälp 2014-2023
Studerande med studiehjälp 2014-2023

Årtal

Antal studerande

2014

405 157

2015

396 757

2016

395 886

2017

406 125

2018

415 060

2019

428 216

2020

432 539

2021

441 081

2022

446 199

2023

449 281

Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden. Nivån på studiebidraget är fastställt i studiestödslagen. Det betalas vanligtvis ut för fyra månader på hösten (september-december) och sex månader på våren (januari-juni).

Studiebidrag betalas ut från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år. Det betalas ut till föräldrarna. Från och med 18 års ålder betalas studiebidraget ut till eleven själv.

Beloppsutveckling för studiebidraget på gymnasiet (årtalen som anges är då beloppet höjts, i kronor)

Diagram som visar beloppsutveckling för studiebidraget på gymnasiet mellan 1992 till 2022
Tabell - beloppsutveckling för studiebidraget
Beloppsutveckling för studiebidraget 1991-2018

År när studiebidraget höjts

Studiebidrag i kronor

1991

750

1997

640

1998

750

2000

850

2001

950

2006

1050

2018

1250

Studiebidrag, belopp och antal månader, från 1992 och framåt till nu:

Belopp studiebidrag 1992-2019 (pdf) Pdf, 416 kB.

Belopp studiebidrag 1992-2019 (excel) Excel, 13 kB.

Studiebidrag och ogiltig frånvaro

För att få studiehjälp på gymnasiet behöver eleven studera på heltid. Den som har ogiltig frånvaro bedöms inte studera på heltid och har då inte rätt att få studiehjälp. Detta regleras i studiestödslagen. Skolorna registrerar den ogiltiga frånvaron hos eleven och rapporterar det till CSN. Skolornas rapporter ligger sedan till grund för ett beslut om att stoppa utbetalningarna till eleven.

När dras studiebidraget in?

Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen. All ogiltig frånvaro räknas som skolk.

I vissa fall kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, till exempel mobbning. Då kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro.

Hur ser den historiska utvecklingen ut?

Under läsåret 2022/2023 fick 34 600 elever sin studiehjälp indragen på grund av ogiltig frånvaro. De utgjorde 9,8 procent av de gymnasieelever som fick studiehjälp under läsåret.

Det kan finnas flera orsaker till varför en elev har ogiltig frånvaro. Skolverket har undersökt orsakerna och kommit fram till att den sociala situationen utanför skolan är en viktig orsak. Även stress och höga prestationskrav är viktiga faktorer, enligt Skolverket.

Läsåret 2021/2022 ökade andelen indragna studiemedel till följd av ogiltig frånvaro. Därmed bröts den tidigare nedgång som troligen hängde samman med distansundervisningen under covid-19-pandemin.

Hur många får sin studiehjälp indragen på gymnasiet?

Diagram som visar statistik över skolk 2012 till 2022
Tabell - historisk utveckling av skolk på gymnasiet
Andelen elever som fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro

År

Procent som skolkat utifrån alla med studiebidrag

2008/2009

3,7 %

2009/2010

4,0 %

2010/2011

4,4 %

2011/2012

5.5 %

2012/2013

6,4 %

2013/2014

6,6 %

2014/2015

7,1 %

2015/2016

7,8 %

2016/2017

7,9 %

2017/2018

8,5 %

2018/2019

8,7 %

2019/2020

8,0 %

2020/2021

6,4 %

2021/2022

7,9 %

2022/2023

9,8 %

Lånebenägenhet

Med lånebenägenhet menas andelen studerande med studiemedel som utöver studiebidrag även tar lån.

Under 2023 tog 75,4 procent av studiemedelstagarna lån. Lånebenägenheten har ökat med 1,1 procentenheter sedan 2022 och med drygt åtta procentenheter sedan 2011, när den var som lägst. Under 2023 tog 74 procent av kvinnorna lån, att jämföra med 78 procent av männen.

Ökningen kan både förklaras av att andelen studerande på eftergymnasial nivå ökar och av prisökningar i samhället. Studiemedelsbeloppet indexeras efter prisbasbeloppet och justeras inför varje år. Temporärt under ett år kan studiemedlens köpkraft minska eftersom nivån för kommande års studiemedel bestäms under hösten. Sammantaget ökade dock studiemedlens köpkraft något under 2023. De senaste årens låga ränta på studielån, som under 2022 var på 0,0 procent, kan också vara en anledning.

Lånebenägenhet samtliga studiemedelstagare 2014–2023, andel i procent

Diagram som visar lånebenägenhets andel i procent åren 2013 till 2022
Tabell - lånebenägenhet samtliga studiemedelstagare
Lånebenägenhet hos samtliga studiemedelstagare ( i procent) under 2014-2023

Årtal

Lånebenägenhet, i procent

2014

68,2

2015

69,2

2016

70,1

2017

71,2

2018

71,9

2019

72,3

2020

72,5

2021

73,1

2022

74,3

2023

75,4

Omställningsstudiestöd

I oktober 2022 lanserades Sveriges nyaste studiestöd – omställningsstudiestödet. Stödet infördes för att yrkesverksamma ska ges bättre möjligheter att utveckla sin kompetens under hela yrkeslivet och lämnas för en utbildning som kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

För att kunna beviljas omställningsstudiestöd behöver den sökande både vara etablerad på arbetsmarknaden och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestöd består av en bidragsdel och en valbar lånedel och ges längst till och med det kalenderår den studerande fyller 62 år. Stödet kan ges till studier som bedrivs i en omfattning på 20, 40, 50, 60, 75 eller 100 procent.

Den studerande kan få upp till 80 procent av lönen i bidrag upp till ett tak. Under 2024 kan en studer­ande få omställningsstudiebidrag med högst 5 275 kronor per vecka före skatt och lån med högst 3 426 kronor per vecka.

Under 2023 fick ungefär 5 200 personer omställningsstudiestöd utbetalt. De flesta av dem studerade på yrkeshögskola eller på universitet och högskola och sju av tio var över 40 år.

Rapporter om studiestödet

CSN publicerar årligen flera rapporter inom studiestödet. Sedan 2007 har CSN återkommande gjort enkätundersökningar med fokus på de studerandes egna upplevelser av sin ekonomiska och sociala situation. Du hittar alla CSN:s rapporter här.

Återbetalning av studielån

I CSN:s uppdrag ingår det att se till att studielån betalas tillbaka. Den 31 december 2023 hade 1 760 000 personer en studieskuld hos CSN, vilket är rekordmånga. Ökningen beror på att antalet nya låntagare är fler än antalet återbetalningsskyldiga som slutreglerat sina lån.

Antal personer med studielån

Diagram som visar antalet låntagare mellan åren 2013 till 2022.
Tabell - antal personer med studielån
Antal personer med studielån under 2014-2023

År

Antal person med studielån

2014

1 492 997

2015

1 506 928

2016

1 522 521

2017

1 543 456

2018

1 574 085

2019

1 605 040

2020

1 653 267

2021

1 699 509

2022

1 730 298

2023

1 759 558

Den totala fordran för studielånen var 275 miljarder kronor i slutet av 2023. Fordran ökade med 12 miljarder kronor under 2023. Den främsta orsaken till att fordran ökar är att utbetalningarna av lån är större än inbetalningarna.

Total skuld studielån 2014-2023, i miljarder kronor

Diagram som visar total skuld för studielånen 2013-2022
Tabell - total skuld studielån
Total skuld för studielån under 2014-2023, i miljarder kronor

År

Skuld i miljarder kronor

2014

202 381 536 887

2015

208 122 434 770

2016

213 397 556 706

2017

218 708 671 479

2018

224 605 922 021

2019

231 391 861 268

2020

241 141 083 098

2021

252 676 643 404

2022

263 000 000 000

2023

274 900 000 000

På ett allmänt plan ökar skuldsättningen bland personer som har en studieskuld hos CSN. En bidragande orsak är att studiemedlet höjts årligen och då också lånet som den studerande tar.

De som blev återbetalningsskyldiga i januari 2024 hade en genomsnittlig studieskuld på 201 700 kronor. Det är en ökning med hela 29 900 kronor jämfört med de föregående år.

Genomsnittliga skulder, alla låntagare (kronor)

Diagram som visar genomsnittlig skuld, alla låntagare mellan åren 2013 till 2022
Tabell - genomsnittlig skuld för alla låntagare
Genomsnittliga skulder, för alla låntagare 2014-2023

År

Skulder i kronor

2014

135 701

2015

138 273

2016

140 335

2017

141 891

2018

142 690

2019

144 166

2020

145 857

2021

148 676

2022

152 003

2023

156 271


Totalt för alla lånetyper så ligger den genomsnittliga avbetalningen per år, det så kallade årsbeloppet, på omkring 10 000 kronor. För låntagare med annuitetslån är det vanligast med ett årsbelopp på 7 000 – 8 000 kronor.

För kvinnor ligger årsbeloppet i genomsnitt något högre än för män, eftersom lånets och årsbeloppets storlek i hög grad beror på under hur lång tid man studerat med studielån

Inbetalningar 2023

Bild som visar inbetalt av debiterat belopp för Sverige respektive utomlands år 2022

Återbetalningsgraden, det vill säga hur mycket av studieskulden som årligen faktiskt betalas tillbaka, i jämförelse med hur mycket som ska betalas, är rekordhög. Låntagare i Sverige står för 94,2 procent och låntagare utomlands för 81,4 procent (2023).

Det totala inbetalda beloppet under 2022 ökade till knappt 14 miljarder kronor.

God kommunikation och bra bemötande beskrivs som två framgångsfaktorer för att återbetalningsgraden ökat. Bland annat får de som ska börja betala på sin studieskuld information i förväg och kan välja betal- och meddelandesätt. CSN underlättar även för låntagarna som är bosatta utomlands att betala av på sina studielån. CSN ser det som en av de viktigaste uppgifterna att få in betalningarna på studielånen – för att garantera ett generöst studiestöd även i framtiden.

CSN:s arbete med återkrav

De allra flesta betalar tillbaka på sitt studielån som det är tänkt, men inte alla.

CSN:s arbete med utlandsbosatta låntagare

I de fall CSN inte får betalt från låntagare bosatta utomlands vidtas åtgärder, exempelvis i form av påminnelser, krav och inkassoåtgärder. Dessa åtgärder innebär ökade kostnader för låntagaren. CSN använder sig av inkassoåtgärder utomlands när det gäller obetalda årsbelopp, uppsagda lån och återkrav. CSN skickar, via ombud, inkassokrav till alla länder där inkassoverksamhet kan bedrivas. Under 2023 skickade vi 9 000 ärenden som avsåg 391 miljoner kronor i lån och återkrav. Inkassokraven resulterade i inbetalningar av 35 miljoner kronor. Länder där flest låntagare finns är prioriterade i vårt arbete, som exempelvis USA, Storbritannien och Norge.

Vad gör CSN?

I det första steget skickar CSN ett brev med inbetalningskort till den adress som myndigheten fått av folkbokföringen eller till den adress som låntagaren anmält. Om låntagaren inte betalar, skickar CSN brev med påminnelseavgifter. Efter två påminnelser skickar CSN ett kravbrev till låntagaren. Om personen ändå inte betalar, lämnas ärendet över till inkassoföretag och deras ombud runt om i världen. Inkassoföretaget eller CSN försöker då att driva in pengarna bland annat genom delgivning och rättsliga åtgärder. I sista skedet väljer CSN att gå till domstol – vilket myndigheten gör i flera olika länder. I USA har vi främst drivit rättsliga ärenden i Kalifornien, där vi har en prejudicerande dom som haft stort symboliskt värde i att få fler bosatta i USA att betala.

undefined

Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Enligt CSN:s regleringsbrev för 2023 ska myndigheten bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. CSN arbetar med att säkra korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott. En utgångspunkt i arbetet är att
främja viljan att göra rätt för sig. Av allt studiestöd som betalades ut 2023 återkrävdes eller avräknades 1,0 procent.

CSN utför kontroller i samband med ansökan om studiestöd. Flera kontroller görs också under studietiden, exempelvis kontrollerar vi vissa utbetalningar mot Försäkringskassan för att säkerställa att studerande inte får ut dubbla ersättningar som de inte har rätt till.
Vi har också efterkontroller, exempelvis kontrolleras högskolestuderandes studieaktivitet efter avslutad termin och inkomstuppgifter som lämnats till CSN kontrolleras genom Skatteverket två år efter pengarna tjänades.

Polisanmälningar och bidragsbrott

Ett bidragsbrott innebär att en person själv har orsakat en felaktig utbetalning eller fara för felaktig utbetalning genom att lämna en oriktig uppgift eller inte meddela ändringar till CSN. För att handlingen ska vara brottslig måste den ha skett med uppsåt eller med grov
oaktsamhet. CSN har under 2023 arbetat med Polismyndigheten för att säkerställa att våra polisanmälningar håller en hög kvalitet och ger polisen goda förutsättningar att utreda misstänkt brott.

Under 2023 gjorde CSN 675 polisanmälningar gällande misstänkt bidragsbrott eller misstänkt urkundsförfalskning, vilket är fler anmälningar än föregående år. Under 2023 inkom 622 beslut från polis och åklagare till CSN. I 133 fall hade åtal väckts, i fura fall hade strafföreläggande beslutats och i 1 fall hade åtalsunderlåtelse
beslutats. I resterande 484 fall ledde inte anmälningarna till åtal.

Ränta på studielånen

Räntan på studielån bestäms av regeringen och beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Det görs för att den som har studielån inte ska drabbas av så stora förändringar i tider av ränteuppgång. Räntan på studielån 2024 är 1,23 procent. Från och med i 2023 är räntenivån justerad för att täcka statens kreditförluster och består av en basränta på 0,80 % och ett påslag på 0,43 %.

Räntan på studielånet är redan från början reducerad med 30 procent. Anledningen till det är att personer med studielån ska slippa proceduren att göra avdrag i deklarationen och sedan vänta två år på att få tillbaka pengarna. Personer med studielån betalar alltså in en lägre ränta från början, i stället för att i efterhand få tillbaka pengar på skatten

Ränteutveckling

Diagram som visar ränteutvecklingen mellan åren 2013 till 2023
Uppdaterad: 2024-03-21
Hjälpte den här sidan dig?