2021-08-23

Delrapport om utlämnande av mikrodata till
Luxembourg Income Study (LIS) från
Utredningen om hushållens tillgångar och
skulder (Fi 2021:02)

Datum när remissen skickades: 2021-08-23
Hjälpte den här sidan dig?