session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Sámi - julevsámegiella

CSN la fábmudahka mij giehtadallá svieriga åhpadusbiednigijt, d.j. doarjja ja lådna låhkåmijda. Giehtadallap aj vuodjemkårttålånav ja viessorusstalånajt. Lågå dánna ienebuv umasslágásj dårjaj birra. Diededibme julevsámegiellaj la gájkbadjásasj.

Duv riektá ávkkit rijkalasj unneplågogielav

Jus dujna l tjanos rijkalasj unneplågojs muhtemij de dujna l riektá ietjat gielav ávkkit aktavuodan fábmudagáj. Svieriga rijkalasj unneplågo li juvdára, roma, sáme, svieriksuobmelattja ja duornosliegega. Rijkalasj unneplågogiela li jiddisj, romanagiella, sámegiella, suomagiella ja meängiella..

Ienebuv riektá birra ávkkit rijkalasj unneplågogielajt

Låhkåmdoarjja – lådna låhkåmijda

Gávnnuji umasslágásj låhkåmdårja mierredum majt lågå ja man vuoras la. Dánna li dábálabmusa:

Låhkåmdoarjja- doarjja gesi låhkå gymnásan ja ållim la 20 jage jali nuorap

Lågå gus gymnásan de máhtá låhkåmdårjav oadtjot gitta gidátermijnnaj jagen gå 20 jage ålli. Låhkåmdårjan la umasslágásj dårja, buojkulvissan låhkåmdoarjja ja duodde. Duodde l doarjja majt máhtá åhtsåt jus duv fuolken la vuollegis sisboahto.

Doarjja CSN:as åhpadussaj gymnásan (på svenska)

Låhkåmbiedniga - doarjja ja låhkåmlådna

Låhkåmbiedniga li doarjja ja låhkåmlådna. Máhtá åhtsåt låhkåmbiednigijt tjaktjatermijna rájes dan jagen gå ålli 20 jage. Jus galga låhkåt åhpadusán gymnása maŋŋela, buojkulvissan universitehtan, de máhtá åtsåt låhkåmbiednigijt vájku jus la nuorap gå 20 jage. Låhkåmlånav hähttu maŋŋela ruoptus mákset.

Låhkåmbiedniga CSN:as låhkåmij (doarjja ja lådna) - på svenska

Låhkåmálggemdoarjja - doarjja dunji bargodibmen

Låhkåmálggemdoarjja l dunji gut la årrum bargodibme guhkep ájgev ja dárbáj låhkåt vuodoskåvllå- jali gymnássaåhpadusáv oattjotjit bargov. Doarjja l majt oattjo guhkemusát 50 vahko jus lågå ållesájgev.

Låhkåmálggemdoarjja bargodisvuodan (på svenska)

Hiebadimdoarjja (omställningsstudiestöd) – dunji gut la barggam muhtem jagijt

Hiebadimdoarjja l låhkåmdoarjja ållessjattugijda gudi li barggam guhkep ájgev. Hiebadimdårjajn dån máhtá låhkåt ja ienedit duv máhttudagáv nanustahtátjit duv sájádagáv barggomárnánin. Dån máhtá juogu de joarkkaåvddånahttet duv máhttudaksuorgen jali ietjat åhpadit ådå virggáj.

Hiebadimdoarjja l dårjas ja lånas. Man ednagav dån máhtá oadtjot ja loaddnut mierreduvvá duv sisboados. Doarjja l duv bálkás 80 procännta, gitta alemussummaj. Dån máhtá ienedit lånajn jus dån sidá. Dån máhtá oadtjot dårjav 44 vahko; guhkebuv jus dån lågå oasseájgev.

Muhtem rávkalvisá oattjotjit hiebadimdårjav:

  • Dån galga årrot 27-62 jage.
  • Dån galga barggam binnemusát 96 mánojt (aktan 8 jage) maŋemus 14 jagijn.
  • Dån galga barggam binnemusát 12 maŋemus 24 mánojs.
  • Dån galga låhkåt åhpadusáv mij nanustahttá duv sajádagáv barggomárnánin

Gávnnuji aj ienep rávkalvisá mejt dån hähttu vuosstájvásstedit

Dån åtså hiebadimåhpadusdårjav webbabielen Mina Sidor csn.se. Åtsålvis la dárogiellaj. Li guokta åtsålvisájge jahkáj, akta låhkåmijda ma álggi tjaktjatermijnan ja akta låhkåmijda ma álggi gidátermijnan.

Juohkka jage gávnnu ráddjidum budjähtta hiebadimdoarjjaj. Merkaj gájka gudi åhtsi ihkap e máhte oadtjot dårjav vájku sij dievddi rávkalvisájt. Mij miededip åtsålvisájt dan vuoron gåk åtsålvisá sisibåhti.

Buorre jus dån aktavuodav váldá duv hiebadimorganisasjåvnåjn. De dån máhtá oadtjot mávsok låhkåm- ja virggegätjástusáv ja viehkev duodastusájn åhpadus nanustahttá duv sajádagáv barggomárnánin. Muhttijn dån máhtá aj oadtjot duoddim låhkåmdårjav dajs. Jus dån i diede makkir hiebadimorganisasjåvnån dån la sebrulasj de dån máhtá gatjádit duv barggovaddes jali duv fáhkkalihtos.

Lågå ienebuv hiebadimlåhkåmdårja birra (svenska)

Lågå ienebuv hiebadimlåhkåmdårja birra (English)

Le gus dån ålggorijkak viesajdiddje?

Dujna ålggorijkak viesajdiddjen máhttá årrot riektá svieriga låhkåmdoarjjaj jus dävdá vissa vidjurijt. Jus dujna l stuoda årojloahpe (PUT) ja Svierigin åro de dujna l dájvvamusát riektá svieriga låhkåmdoarjjaj.

Jus dån la Migrasjåvnnådåjmadagás oadtjum mierreájggásasj årojloabev danen gå dujna l báhtariddjestáhtus jali dakkir, de dujna l dájvvamusát aj riektá svieriga låhkåmdoarjjaj. Dårvvoåhttsen dujna ij la dasi riektá.

Ietján li umasslágásj njuolgadusá mierredum jus la viesajdiddje EU/EES rijkan jali ålggolin jali Schweizan.

 Mákset ruopptot låhkåmlånav

Dån gut la låhkåm låhkåmlånajn CSN:as máksegoadá ruoptot vielgev gå boarkki jali häjtá låhkåmav låhkåmbiednigij. Fámon la aj jus la bargodibme, oattjo äjgátbiednigav jali jådå ålggorijkkaj.Dánna gávna diededimev gåktu ruoptot mávsá ja majt dagá jus dujna l låssåt mákset.

Mákset ruopptot låhkåmlånav

Dån máhtá loaddnut biednigijt CSN:as tjadádittjat Svieriga vuodjemkårttååhpadusáv B vuodjemkårttådåhkkimvuodajn. Vuodjemkårtåjn dávk lisj álkkep bargov oadtjot.

Máhtá åhtsåt vuodjemkårttålånav jus då la

  • 18 ja 47 jage gaskan, la bargodibme ja dävddá vissa vidjurijt jali
  • 19–20 jage gaskan ja dujna l gymnássaeksámma jali vuosstájvásstediddje

Máhtá loaddnut ienemusát 15 00 kråvnå. Lånav hähttu maŋŋela ruoptus mákset, ja hähttu dav dahkat aj jus dån illa duv vuodjemkårtåv ållim.

Diededimábnnasa vuodjemkårttålåna birra (på svenska)

Aktavuodav válde mijájn

Gatjálvisá riektá birra svieriga låhkåmdoarjjaj

Riŋŋgi midjij riektá birra svieriga låhkåmdoarjjaj

mán. - bie. , 9.00-12.00

0771 276 300

Rahpat e-påvsståformulerav

ebrev@csn.se

Vásstedip iemeláhkáj 3. barggobiejven

Gatjálvisá låhkåmdårja birra

Riŋŋgi midjij åhpadusáj birra

mán. - bie., 9.00-13.00

0771 276 000

Rahpat e-påvsståformulerav

ebrev@csn.se

Vásstedip iemeláhkáj 3. barggobiejven

Gatjálvisá låhkåmbiednigij ruoptusmáksema birra

Riŋŋgi midjij ruoptusmáksema birra

mán. - bie., 9.00-13.00

0771 276 000

Rahpat e-påvsståformulerav

ebrev@csn.se

Vásstedip iemeláhkáj 3. barggobiejven

Gatjálvisá viessorusstalåna birra

Riŋŋgi midjij viessorusstalåna birra

mán. - bie., 9.00-12.00

0771 276 100

Rahpat e-påvsståformulerav

hemutrustningslan@csn.se

Vásstedip iemeláhkáj 3. barggobiejven

Gatjálvisá vuodjemkårttålåna birra

Riŋŋgi midjij vuodjemkårttålåna birra

mán. - bie. 9.00-12.00

0771 276 000

Rahpat e-påvsståformulerav

Vásstedip ienemusát 3. biejven

Updated: 2024-03-25
Did this page help you?