session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

 Mákset ruopptot låhkåmlånav

Dån gut la låhkåm låhkåmlånajn CSN:as máksegoadá ruoptot vielgev gå boarkki jali häjtá låhkåmav låhkåmbiednigij. Fámon la aj jus la bargodibme, oattjo äjgátbiednigav jali jådå ålggorijkkaj.Dánna gávna diededimev gåktu ruoptot mávsá ja majt dagá jus dujna l låssåt mákset.

Goassa ruoptot máksegoadáv?

Jus la vuostasj bálle gå la válldám låhkåmlånav de máksegoadá ruoptot áramusát guhtta máno maŋŋel gå dujna lij låhkåmdoarjja.

Gå l muddo máksegoahtet de brevav oattjo CSN:as máksemplánajn ja máksemkårtåjn. Oattjo dav jahkemålssomin.

Le gus válldám låhkåmlånav åvdebut ja l máksegoahtám ruoptot? Máksegoadá de dalága gå häjtá låhkåmbiednigav oadtjot.

Man ednagav galgav mákset?

Duv jahkediededimen, majt oattjo juohkka jage ådåjakmánon, vuojná man ednagav galga mákset ja jage ränntamierre.

Man ednagav galga juohkka jage mákset (jahkesumma) mierreduvvá:

  • man ednagav la loaddnum
  • man allak la rännta
  • lasedimlåhko alemusát guovtijn prosentajn jahkáj
  • man mälggadav galga mákset ietjat lånav.

Gåktu mávsáv?

Vállji mákset ietjat låhkåmlånav autogirujn, e-faktuvrajn jali sisimáksemkårtåjn. Jus åro ålggorijkan, de mávsá ietjat lånav máksemkårtåjn.

Autogiro – aktida ietjat duv internähttabánkajn, biedniga gieseduvvi automáhtalattjat duv kontos.

E-faktuvrra – aktida ietjat internähttabánkajn, dåhkkida ietjat e-faktuvrav njuolgga internähttabáŋkan.

Sisimáksemkårttå – álkkemusát mávsá duv internähttabáŋkan diedoj ma gávnnuji sisimáksemkårtån.

Máksemkårttå – Dån gut åro ålggorijkan mávsá máksemkårtåjn mij la aktidum Visá:j jali Mastercard:aj Mina sidor bielen.

Man mälggadav mávsáv?

Mávsá ruoptot lånav guhkemusát 25 jagen. Lådna galggá dan jage gå ålli 64 jage mávsedum. Mávsá ruoptot lånav guhkemusát 25 jagen. Mierredum duv álddaris ja man stuor vielgge l dujna de máhtá oanep ájgev oadtjot lånav ruoptot mákset. Ietjat jahkediededimen lågå man guhka ájgev oattjo ietjat låhkåmlånav ruoptot mákset.

Man dájvvalakkoj mávsáv?

E-tjänst Rievddadit mánnomáksemij:

Dábálasj la mákset niellji jahkáj (guovvamánno, moarmesmánno, bårggemánno ja basádismánno) valla rievddada iesj mákset juohkka máno Mina sidor bielen.

Låssåt mákset lånav

E-tjänst Maŋedit sisimáksemav:

E-tjänst Rievddadit mánnomáksemij:

E-tjänst Åhtsåt binnebuv mákset:

Máhtá iesj maŋedit máksemav mánujn jali rievddadit mánnomáksemij Mina Sidor bielen.

Máhtá aj åhtsåt binnebuv mákset vissa ájgev. Gåhtjoduvvá vuoledibmen. Dujna máhttá aj riektá vuoledibmáj jus dujna l vuollegis sisboahto jali sierralágásj oare. Sierralágásj oare máhtti buojkulvissan årrot jus oattjo bierggimdårjav. Jus vuoledimev oattjo de máhttá mierrkit duv boahtteájggásasj jahkesumma aleduvvá.

Jus dujna l lijká gássjel lånav mákset de l buorre jus dån midjij rinngi, vaj aktan gávnnap buoremus tjoavddusav jur duv vidjurij.

Nedsättning - betala mindre under en tid

Jus dån i mávse

Jus dån i mávse lånav máksemplána milta, de tjuovvo sjaddá:

  • Rádjap mujttádusáv dunji ja dån hähttu 450 kråvnå mujttádusmákson mákset.
  • Jus dån i mávse de rádjap ájn avtav mujttádusáv máno duogen. Hähttu de vil 450 kråvnå máktset.
  • Jus dån i ájn mávse, de rádjáp rávkalvisbrevav dunji.
  • Jus dån i mávse rávkalvisáv de rádjap duv ássjev Kråvnnåsunndáj. Dalloj dávk oattjotja máksemlájtov. Jus åro ålggorijkan de rádjap duv ássjev inkassovidnudahkaj.

Om påminnelseavgift

Mákset ienebuv jali ålles låhkåmlånav

Máhtá ienebuv mákset ietjat låhkåmlånaj mávsátjit ietjat lånav ruvábut. Máhtá aj mákset ietjat ålles lånav avta bále. Aktavuodav válde CSN:ajn jus sidá ienebuv mákset.

Ruoptotrávkalvis – jus la oadtjum låhkåmbiednigav masi illim rievtesvuohta

Jus dån la oadtjum biednigijt CSN:as majda dujna illim rievtesvuohta, de hähttu dajt ruoptot mákset. Oattjo dalloj ruoptotrávkalvisáv.Vuodo dasi dávk lisj buojkulvissan dån la boarkkim ietjat låhkåmav jali muhtem kursav.

Jus dån la oadtjum ruoptotrávkalvisáv de galga dav dalága mákset. Oattjo sisimáksemkårtåv aktan märrádusájn ruoptotmáksema hárráj.

Dån hähttu aj rentav mákset. Válldep aj 100 kråvnnå ekspedisjåvnnåmákson juohkka ruoptotrávkalvissaj ja jáhkáj.

Jus dujna l låssåt mákset de CSN:a máhttá muhtem bále miededit oassemáksemplánav. Riŋŋgi midjij jus sidá ságastallat máhttelisvuodav oassemáksemplánaj.

Jus jådå ålggorijkkaj

Jus jådå ålggorijkkaj de joarkká ruoptot mákset ietjat máksemplána milta. Ale vajálduhte rievddadit ietjat aktavuohtadiedojt Mina sidor bielen. Jus galga ålggorijkan årrot ienep gå jagev de galga dav diededit Värrofábmudahkaj.

Ájnas la duolla aktavuohtadiedojda

E-tjänst Muv profijlla:

Ájnas la miján gávnnuji duolla aktavuohtadiedo dunji Mina sidor bielen, vaj máhttep dujna aktavuodav válldet telefåvnåjn jali e-påvståjn. Máhttep de dujna aktavuodav válldet gå dárbaha diededimev mijás. Loggi sisi Mina sidor bielen ja gehtja makkir aktavuohtadiedo danna gávnnuji. Jus aktavuohtadiedo älla duolla de ienebuv lågå bielen Flyttar eller byter adress (på svenska)

Updated: 2024-03-22
Did this page help you?