session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Handbok för studeranderapportering via fil i Mina tjänster - Komvux

Den här sidan vänder sig till dig som rapporterar uppgifter om studerande genom att skicka fil i Mina tjänster. Här beskriver vi vilka uppgifter du ska rapportera, hur du skickar dem och när du ska skicka uppgifterna till oss.

Vad är Studeranderapportering i Mina tjänster?

Studeranderapportering i Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för att rapportera uppgifter om studerande. I tjänsten kan du bland annat rapportera in den studerandes studietid och förändringar under studietiden.

Behörighet och inloggningsuppgifter

Du behöver behörighet för att rapportera uppgifter om studerande till CSN. Behörigheten är personlig och får inte lånas ut till någon annan. När du har fått behörighet till Mina tjänster får du ett användarnamn och lösenord som du använder för att logga in.

Du kan läsa mer om behörighet och inloggningsuppgifter på sidan Rapporterar uppgifter till CSN.

Mer om behörigheter och inloggningsuppgifter

Så rapporterar du via fil

Här kan du läsa om hur du skickar filer i Mina tjänster.

Att skicka filer till CSN

I tjänsten Studeranderapportering ska du rapportera uppgifter om de studerande på din skola.

När du ska rapportera skapar du en fil i skolans administrativa program. Sedan loggar du in i Mina tjänster, väljer tjänsten Studeranderapportering och laddar upp filen.

Du kan se dina inskickade uppgifter genom att söka på den studerandes personnummer.

Du kan se uppgifterna så fort CSN läst in filen. Vill du ändra något som du rapporterat, måste du skicka in en ny fil.

När ska du skicka filer till CSN?

Du ska skicka filer så snart du har registrerat förändringar för studerande i systemet. CSN läser in filerna efter klockan 17 varje vardag. Det innebär att om du skickar en fil till oss på söndagen och sedan en på måndagen, är det endast filen på måndagen som vi kommer att läsa in.

Om du skickar två filer samma dag, tar vi bara emot den senast inskickade filen.

Exempel

Anna ska skicka en betygsfil för höstterminen och en fil med antagningsuppgifter för vårterminen. Hon måste då skicka filen för höstterminen ena dagen och den för vårterminen kommande dag.

Vilka uppgifter ska du rapportera?

Här kan du läsa om i vilka situationer du ska rapportera uppgifter om studerande.

Antagningsuppgifter

Du ska rapportera antagning för de studerande som har antagits till en kurs på skolan. Vi behöver uppgifter för både nya studerande och de studerande som fortsätter sina studier på skolan.

Du ska skicka filen med antagningsuppgifter när den preliminära antagningen är klar.

Den studerande använder era inskickade antagningsuppgifter när hen ansöker om studiemedel. Det är därför viktigt att antagningsuppgifterna ni skickar till CSN stämmer. Det blir då enklare för den studerande att ansöka om studiemedel.

För studerande med studiehjälp på introduktionsprogram

En studerande som har studiehjälp och som går på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, men som har sin utbildning förlagd till komvux, ska rapporteras av gymnasieskolan. Om både komvux och gymnasieskolan rapporterar antagning till CSN, skapas ett utredningsärende på CSN. Då kan det dröja innan den studerande får sina pengar.

Påbörjade studier

Vid studiestarten av varje kurs ska du bekräfta att den studerande påbörjat kursen. Det gör du genom att skicka en registrering med uppgifter om påbörjade studier.

Du intygar då att aktuell studerande påbörjat kursen och det är därför viktigt att inte skicka in den uppgiften innan du vet att aktuell studerande har påbörjat studierna.

Det är också viktigt att du skickar uppgifterna så fort den studerande börjar, annars kan utbetalning av studiestöd bli försenad.

Om en studerande är sjuk vid kursens start ska du avvakta med att rapportera att hen påbörjat studierna tills hen är frisk och kan starta kursen.

Ändringar

Om den studerande inte påbörjar sina studier, avbryter studierna, byter utbildning eller ändrar omfattning, ska du så snart som möjligt skicka en fil med de nya uppgifterna till CSN.

Ändrade uppgifter kan medföra att CSN prövar beslutet om studiestöd på nytt. Det nya beslutet kan innebära att den studerande får mer eller mindre pengar. Om vi redan har betalat ut för mycket studiestöd kan den studerande få betala tillbaka pengar som hen inte haft rätt till.

Betyg

När en kurs är avslutad ska du rapportera in betyg till CSN.

Rapportera så fort som möjligt, så att den studerande slipper vänta på sitt beslut om studiestöd om hen har ansökt på nytt. Vi prövar alltid studieresultaten från tidigare studier vid varje ny ansökan om studiestöd.

Hur du rapporterar betyg

Hur du rapporterar antagning och påbörjade studier

Här kan du läsa om vilka uppgifter som ska finnas med i filen när du rapporterar att en studerande blir antagen till kurser och när en studerande påbörjar kurser.

Skolkod

Skolkoden fastställs av CSN och består av fyra siffror. Det är inte samma kod som ni använder när ni skickar uppgifter till SCB. Förväxla inte heller skolkoden med kommunkoden.

Personnummer

Personnummer och samordningsnummer

Du kan bara rapportera personer med riktiga personnummer och samordningsnummer på fil till CSN. Det går alltså inte att skicka tillfälliga personnummer. Om personen senare blir folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Skyddade personuppgifter

För studerande med skyddade personuppgifter ska du skicka uppgifter via fil med fullständigt personnummer. Informationen i filen är krypterad för säker överföring till CSN. Studieuppgifter för personer med skyddade personuppgifter (sekretess) hanteras av ett fåtal handläggare med särskild behörighet på CSN.

Kurskod

Med kurskod menas de nationella kurskoder som Skolverket har fastställt.

Delkurser som beslutas av rektor

En rektor för en kommunal vuxenutbildning får besluta om att nationella kurser får delas upp i delkurser samt hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta. Betyg ska sättas på varje sådan avslutad delkurs.

Rapportera en sådan delkurs som en avslutande delkurs till CSN så fort den är avslutad. Rapportera delkursen som 1:1 för att CSN ska kunna pröva studieresultaten.

Del av kurs

En längre kurs, som inte har delats upp i delkurser efter beslut av rektor, kan pågå under en eller flera studieperioder.

Beteckningen Del av kurs visar om en och samma kurs är fördelad över en eller flera studieperioder. Med hjälp av koden för del av kurs talar skolan om vilken del av kursen den studerande läser, till exempel 1:1 som betyder att kursen pågår under en studieperiod och är avslutad efter denna. Ett annat exempel är 1:3 som talar om att den studerande läser den första delen av tre.

Observera att det endast är betygsatta kurser som kan räknas med i resultatprövningen.

Undantaget är orienteringskurser och individuella kurser.

Färdighetsträning

Med färdighetsträning menar vi studier i att läsa, skriva och räkna som motsvarar grundskolans årskurs 1–6.

Studerande som saknar grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning har rätt till studiemedel under 80 veckor. Om den studerande dessutom behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna kan hen få studiemedel under ytterligare 20 veckor för studier på grundskolenivå.

Du ska rapportera om studierna gäller färdighetsträning för att CSN ska kunna avgöra om den studerande har rätt till studiemedel i totalt 100 veckor på grundläggande nivå.

Du måste rapportera så snart som möjligt när den studerande har börjat sina studier. En studerande som har grundskoleutbildning eller motsvarande kan inte få de 20 extra veckorna till färdighetsträning.

J = deltar i färdighetsträning.

Kursens omfattning

CSN behöver uppgifter om i vilken omfattning studierna bedrivs för att kunna avgöra hur många veckor och i vilken omfattning den studerande har rätt till studiestöd. Vi behöver även uppgiften för att kunna avgöra en yngre studerandes rätt till studiehjälp. Studiehjälp kan en studerande få till och med första halvåret det år hen fyller 20 år.

Vi behöver uppgifter om hur många verksamhets- eller gymnasiepoäng en kurs ger rätt till för varje separat kurs som den studerande är antagen till.

När vi beräknar omfattningen av studier gör vi en tolkning av vilka kurser som hör ihop med varandra tidsmässigt och tillhör samma nivå (Gr och Gy). Vi räknar alltså samman den totala poängen per nivå och tittar sedan på hur många veckor den studerande läser genom att utgå från det tidigaste startdatumet och det senaste slutdatumet på kurserna. På det sättet får vi fram en kvot som bestämmer omfattningen som den studerande läser.

Omfattning för studerande med studiehjälp vid sjukdom eller funktionsnedsättning

Du ska vanligtvis inte rapportera H (heltidsstuderande) eller D (deltidsstuderande) för yngre studerande med studiehjälp. Vi beräknar omfattningen för den studerande med hjälp av de poäng som ni rapporterat att hen läser.

Om den studerande inte kan studera på heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan det finnas skäl att ge studiehjälp för heltidsstudier. I dessa fall kan ni rapportera H (heltidsstuderande). När vi får en sådan rapport utreder vi om den studerande har rätt till studiehjälp.

Nivå

Du kan rapportera följande värden:

GR = grundläggande vuxenutbildning och lokala kurser inom grundläggande vuxenutbildning.

GY = gymnasial vuxenutbildning och lokala kurser inom gymnasial vuxenutbildning.

Startdatum

Här ska du fylla i när den studerande börjar studera. Vi vill alltså veta den individuella studiestarten för varje studerande.

Om den studerande till exempel börjar en kurs två veckor senare än skolans egentliga kursstart, ska du fylla i den studerandes startdatum.

Exempel

Ordinarie startdatum för utbildningen är den 15 augusti, men Line börjar sin utbildning den 1 september. Du registrerar då den 1 september som startdatum för Line.

Slutdatum

Här ska du fylla i det datum som den studerande avslutar kursen.

Det är viktigt att detta datum är rätt eftersom vi använder start- och slutdatum samt antal poäng för att räkna ut vilken tid och omfattning den studerande läser.

 • Du ska ändra slutdatumet om den studerande förlänger en kurs.
 • Du ska ändra slutdatum till samma dag som betygsdatum om den studerande får betyg i en kurs tidigare än planerat.
 • Du ska inte ska ändra slutdatumet i de fall en studerande har avslutat kursen men har tid för slutprov senare. Då är kursen slut medan betygsdatumet blir den dag hen gör sitt slutprov.
Uppdragsutbildning

Du ska rapportera om den studerande har en utbildningsplats som är en uppdragsutbildning. Det gör du genom att bocka i en ruta i tjänsten. Med uppdragsutbildning menas att den studerande får utbildningen betald av sin arbetsgivare eller annan juridisk person. Om en studerande studerar på en uppdragsutbildning har hen inte rätt till studiestöd. Tänk på att rapportera påbörjade studier och betyg som vanligt på dessa kurser, då vi kan ta hänsyn till betyg vid resultatprövningen.

U = uppdragsutbildning.

Trainee

Om en studerande läser en utbildning som kan kombineras med traineejobb ska du rapportera det till CSN. CSN kan inte betala ut studiestartsstöd för en utbildning som kombineras med traineejobb. Därför är det viktigt att detta framgår i filen som du skickar till CSN.

Påbörjade studier/registrering

Du ska rapportera när en studerande påbörjar en ny kurs. Du intygar då att den studerande har startat kursen.

Det är viktigt att du skickar uppgiften så snart som möjligt när den studerande har startat en kurs. Du ska aldrig skicka uppgiften om påbörjade studier före kursstart.

J = den studerande har börjat studera.

Fältet är blankt = den studerande har ännu inte börjat studera på kursen.

Hur du rapporterar ändringar

Du ska rapportera in olika ändringar (händelser) som inträffar under studietiden, till exempel ändrad studietid eller avbrott. Varje gång du rapporterar något för en studerande ska du rapportera allt som hänt eller planeras hända under studieperioden. Du ska alltså ge hela bilden för den studerande vid varje rapporteringstillfälle.

Det är viktigt att vi får uppgifterna så snart som möjligt för att

 • studiestöd ska kunna betalas ut i tid
 • förhindra att studiestöd betalas ut felaktigt, exempelvis efter ett avbrott.

När du rapporterar en ändring ska du fylla i ett händelsedatum, det vill säga det datum när den studerande gör förändringen i sina studier. Händelsedatumet måste ligga inom studieperioden.

För studerande med studiehjälp (till och med första halvåret det år den studerande fyller 20)

Du ska rapportera Hel frånvaro börjar/inte studieaktiv (kod 31) om den studerande är frånvarande i minst 15 kalenderdagar i följd. Kod 31 ska alltid följas av ett händelsedatum som är lika med första frånvarodag.

Du ska inte rapportera in frånvaro:

 • Om den studerande beviljats ledighet av skolan.
 • Om den studerande är sjuk, vårdar barn eller närstående.

För studerande med övriga studiestöd (från och med andra halvåret det år den studerande fyller 20)

Du ska inte rapportera Hel frånvaro börjar/inte studieaktiv för studerande med övriga studiestöd.

För studerande med studiehjälp (till och med första halvåret det år den studerande fyller 20)

Du ska rapportera Hel frånvaro upphör/studieaktiv igen (kod 32) när den studerande åter studerar. Kod 32 ska alltid följas av ett händelsedatum som är lika med den dag då den studerande åter studerar.

För studerande med övriga studiestöd (från och med andra halvåret det år den studerande fyller 20)

Du ska inte rapportera Hel frånvaro upphör/studieaktiv igen för studerande med övriga studiestöd.

Avbrott i kurs eller ej påbörjat kurs (kod 99)

Om den studerande avbryter en kurs eller inte påbörjar en enskild kurs ska du rapportera avbrott (kod 99). I fältet händelsedatum skriver du det datum då den studerande avbröt kursen. Om den studerande inte påbörjar en kurs är händelsedatum samma datum som kursens startdatum.

 • Rapportera inte avbrott på en studerande som är heltidssjukskriven.
 • Ta inte bort kursen ur systemet om den studerande avbryter en kurs.

Exempel

Reza läser tre kurser (matematik, svenska och engelska) under tiden 22 augusti–23 december. Den 10 oktober avbryter Reza sina studier i matematik. Du ska då rapportera avbrott (kod 99) på matematikkursen. I fältet händelsedatum skriver du den 10 oktober.

Ej påbörjat studierna (kod 81)

Om den studerande inte påbörjar några studier alls ska du rapportera Ej påbörjat studierna (kod 81). I fältet Händelsedatum skriver du det datum som den studerande skulle ha påbörjat sina studier.

Tänk på! Om den studerande inte påbörjar enstaka kurser ska det rapporteras med avbrott (kod 99).

Ändrad studietid

Du ska rapportera om en studerande ändrar start- eller slutdatum för en kurs. Det är viktigt att dessa datum är rätt eftersom vi använder start- och slutdatum samt antal poäng för att räkna ut vilken tid och omfattning den studerande läser.

 • Du ska ändra slutdatumet om den studerande förlänger en kurs.
 • Du ska ändra slutdatum till samma dag som betygsdatum om den studerande får betyg i en kurs tidigare än planerat.
 • Du ska inte ska ändra slutdatumet i de fall en studerande har avslutat kursen men har tid för slutprov senare. Då är kursen slut medan betygsdatumet blir den dag hen gör sitt slutprov.

Hur du rapporterar betyg

Här kan du läsa om hur du ska rapportera betyg och om vilka betygskoder som går att skicka.

Betyg

När en kurs är avslutad ska du rapportera betyget till CSN.

Rapportera betyget så fort som möjligt, så att den studerande slipper vänta på sitt beslut om studiestöd om hen har ansökt på nytt.

Tänk på

 • att kursens slutdatum är detsamma som betygsdatum i de fall den studerande blir färdig fortare än planerat med en kurs.
 • att kursens slutdatum inte ska ändras i de fall den studerande har slutprov efter att kursen är slut. Då rapporterar du endast in ett senare betygsdatum.
Särskild prövning

Du ska rapportera om en studerande gör en så kallad prövning i en kurs och då uppnår godkänt betyg. Du rapporterar då kurskod, poäng, samma start- och slutdatum, att kursen är påbörjad samt betyg och datum för betyg.

Den studerande kan inte få studiestöd för den kursen, eftersom henne inte har studerat. När du rapporterar att kursen är påbörjad kan vi ta hänsyn till betyget vid resultatprövning.

Exempel

Henry har gjort särskild prövning i matematik den 4 oktober och fått godkänt betyg. Du ska då rapportera in kurskod, kursens poäng, startdatum 4 oktober, slutdatum 4 oktober, att kursen är påbörjad, betyg och betygsdatum 4 oktober.

Orienteringskurs och individuell kurs

Du ska inte rapportera betyg på orienteringskurser och individuella kurser, eftersom dessa kurser inte betygsätts.

Dessa kurser räknas som godkända i studieresultatprövningen om de är slutförda.

Betygskoder

Det går att rapportera följande betygskoder

Nuvarande betygssystem

 • G = godkänd.
 • IG = ej godkänd.
 • A–E = godkänd.
 • F = ej godkänd (inte ok i studieresultatprövningen).
 • - = ej betygsatt (inte ok i studieresultatprövningen).

Tidigare betygssystem

 • M = mycket väl godkänd.
 • V = väl godkänd.
 • G = godkänd.
 • I = ej godkänd.

CSN:s betygskoder

 • E = kurs som inte betygsätts. Användes före 2012-07-01 (inte ok i studieresultatprövningen).
 • Z = underlag saknas – betyg kan inte sättas på grund av att den studerande till exempel har en rest (inte ok i studieresultatprövning).
 • X = kurs på grundläggande nivå som har rapporterats med kursdel 1:1, men där kursen efter kursslutet fortsätter ytterligare en studieperiod (inte ok i studieresultatsprövningen).
 • Blanksteg = Om fältet är tomt innebär det att kursen ej är betygsatt.

Kurser på grundläggande nivå som före den 1 juli 2016
har rapporterats med betyget X

Om du har rapporterat betyget X på en kurs på grundläggande nivå innan den 1 juli 2016 behöver du ibland använda den här blanketten. Det ska du göra om den studerande vid ett senare tillfälle har fått ett godkänt betyg på samma kurs och du inte kan ändra det rapporterade betyget i ditt eget system.

Titta på inskickade uppgifter

Här kan du läsa om hur du kan se vilka uppgifter skolan har skickat in, både på personnivå och vilka filer skolan har skickat.

CSN läser in den senaste filen din skola skickat varje vardag klockan 17 och uppdaterar uppgifterna till nästa vardag. Dagen efter att du skickat en fil kan du titta på uppgifterna i Mina tjänster.

Se uppgifter för en person

Skriv in den studerandes personnummer, så visas uppgifterna som CSN har om personen. Du kan se en sammanställning över personens kurser, del av kurs, kurstid, poäng/omfattning, påbörjat studier och datum för senaste rapportering. Du kan klicka på varje kurskod för att få detaljerad information om den kursen.

Du kan titta på uppgifter om den studerande från dagens datum och 12 månader bakåt. Du kan också se innevarande period, och framtida uppgifter om du redan rapporterat dessa.

Du kan även titta på uppgifter om studerande med skyddade uppgifter. Vi visar att det är en person med skyddade uppgifter genom att markera med en stjärna efter personnumret.

När det gäller studerande med samordningsnummer kan det ta lite längre tid än ett dygn innan dessa kan visas i Titta på inskickade uppgifter. Det beror på att CSN måste hantera dessa manuellt först. Det krävs också att studerande med samordningsnummer har sökt studiemedel för att de ska visas i tjänsten.

Se vilka filer skolan har skickat in

Du kan se när och vad skolan rapporterat under Skolans rapporteringar – historik. Här ser du när skolan skickat in filen, och vem som har skickat in den. Du kan se hur många studerande som fanns med på filen och om den innehöll några fel.

Om filen innehåller fel

Om filen innehåller fel kommer du att få ett felmeddelande när du klickat på knappen Skicka in. Det innebär att inga uppgifter tagits emot av CSN. Du måste då åtgärda felet eller felen och sedan skicka in hela filen igen. När filen är korrekt får du upp ett meddelande som bekräftar att vi har tagit emot filen.

Här kan du se exempel på felmeddelanden och orsaker till att filen inte går att skicka.

Det finns data i filen som är skrivet i fel format eller som saknas. Kontrollera att filen stämmer mot det XML schema som ni tidigare har fått från CSN

Du får det här felmeddelandet när något av följande har blivit fel i filen. Kontrollera till exempel att siffran 0 och bokstaven O inte blandats ihop:

 • Skolkod: Ska innehålla ett numeriskt värde mellan 1000 och 1999 inklusive gränsvärdet.
 • Personnummer: Ska vara 12 siffror och ha följande format ÅÅÅÅMMDDXXXX
 • Kurskod: Ska vara max 10 tecken lång.
 • Kursdel: Ska vara ett numeriskt värde mellan 11 och 99.
 • Poäng: Ska vara ett numeriskt värde mellan 0 och 999.
 • Niva: Ska innehålla ett av följande värde: GR, GY eller PU.
 • Betyg: Kan endast innehålla något av följande värden: A, B, C, D, E, F, G, I, V, M, X, Z och -
 • Registrering (påbörjat studierna): Ska innehålla J eller N.
 • Datum: Ska innehålla ett korrekt datumvärde.
 • Meddelandeorsak: Ska innehålla ett numerisk värde som är 81 eller 99.
Detta personnummer är ifyllt på mer än ett ställe i filen. Personnumret får bara förekomma en gång

Varje studerande ska bara förekomma en gång per fil och skola.

Du har fyllt i kursdel på ett felaktigt sätt. Den andra kursdelen ska vara lika med eller ha ett större tal än den första kursdelen

Andra positionen i Kursdel ska alltid vara lika med eller större än första positionen.

Du har rapporterat ett felaktigt händelsedatum. Händelsedatumet måste vara mellan studieperiodens start- och slutdatum

Om du rapporterar en meddelandeorsak (99 eller 81) ska händelsedatum vara mellan eller lika med start- och slutdatum.

Du kan bara rapportera meddelandeorsak 31 och 32 till och med det första kalenderhalvåret det år en studerande fyller 20.

Om betyg är X ska kursnivå vara GR. Observera att betygskod X inte räknas som godkänd vid prövning av studieresultat.

Du kan bara rapportera färdighetsträning på en studerande på GR-nivå

Om färdighetsträning är J ska värdet för nivå vara GR.

Händelsedatum ska vara samma datum som startdatumet när du rapporterar meddelandeorsak 81

Om meddelandeorsaken är 81 ska händelsedatum vara detsamma som startdatumet på kursen.

Slutdatumet måste vara senare än startdatumet

Slutdatumet måste vara senare än eller lika med startdatumet.

Studieperioden får inte vara längre än 365 dagar

Intervallet mellan första och sista dag i filen ska vara max 365 dagar.

Personuppgifter, till exempel skyddade personuppgifter

Du kan bara rapportera personer med riktiga personnummer och samordningsnummer på fil till CSN. Det går alltså inte att rapportera tillfälliga personnummer.

Samordningsnummer

Skatteverket kan tilldela en person ett samordningsnummer och du rapporterar då personen med detta nummer. När den studerande registreras hos CSN behandlas hen på samma sätt som en studerande med personnummer. Om personen senare blir folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Skyddade personuppgifter

För studerande med skyddade personuppgifter ska du skicka uppgifter via fil med fullständigt personnummer. Informationen i filen är krypterad för säker överföring till CSN. Studieuppgifter för personer med skyddade personuppgifter (sekretess) hanteras av ett fåtal handläggare med särskild behörighet på CSN.

Sjukdom, vård av barn, vård av närstående

För studerande med studiehjälp (till och med första halvåret det år den studerande fyller 20)

Du ska inte rapportera ändrad omfattning eller avbrott så länge den studerande är sjuk.

Studerande som är inskriven vid skolan men som inte kan studera alls eller bara studera delvis på grund av sjukdom, får behålla studiehjälpen så länge hen är sjuk under studietiden. Om den studerande blir frisk före terminens slut men då avbryter sina studier, har hen rätt till studiehjälp fram till studieavbrottet.

Om den studerande är frånvarande på grund av sjukdom, ska hen kunna styrka sjukdomen med ett läkarintyg. Detta gäller både vid längre sjukdom och vid upprepad frånvaro.

För studerande med övriga studiestöd (från och med andra halvåret det år den studerande fyller 20)

Du ska inte rapportera ändrad omfattning eller avbrott så länge den studerande är sjuk, hemma för vård av barn eller hemma för vård av närstående på heltid. Den studerande anmäler själv egen sjukdom till Försäkringskassan och vård av barn eller vård av närstående till CSN.

Om den studerande blir sjukskriven på deltid

Om den studerande studerar på heltid och sen blir sjukskriven på deltid, ska du meddela den nya omfattningen. Detta innebär att den studerande bara får ersättning för den nya studieomfattningen, inte för den del hen är sjukskriven.

Om den studerande är frånvarande vid studiestarten

Om den studerande är sjuk, vårdar barn eller vårdar närstående vid studiestarten ska du inte rapportera att hen påbörjat sina studier. Det gör du först när den studerande börjar studera.

Studerande som avlidit

Du ska inte rapportera studieavbrott för en studerande om avbrottet beror på att hen har avlidit. CSN får den uppgiften från Skatteverket inom några dagar. Om skolan rapporterar in ett studieavbrott, skickar CSN automatiskt ut ett brev om avbrottet till den studerande eller vårdnadshavaren. Det vill vi undvika när det handlar om en studerande som avlidit.

Kontakta oss

Om du har frågor eller får problem är du välkommen att ringa oss.

Kontakta oss

Uppdaterad: 2024-05-27
Hjälpte den här sidan dig?