Hoppa till innehåll

För dig som kommer från ett land inom EU/EES eller Schweiz

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och studerar i Sverige kan ha rätt till studie­stöd från CSN på olika sätt. Här kan du bland annat läsa om vad som gäller för dig som arbetar, har familj eller är anhörig till en person som arbetar i Sverige.

Du kan uppfylla villkoren på olika sätt

Du som är medborgare i EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Ett sätt är om du bor och arbetar i Sverige eller är anhörig till en person som gör det. Du kan också uppfylla villkoren till exempel om du har permanent uppehållsrätt (PUR).

Bestämmelserna på den här sidan gäller dig som vill studera i Sverige.

Permanent uppehållsrätt (PUR) eller permanent uppehållstillstånd (PUT)

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige om du har permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd.

Medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om de bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Medborgare i Schweiz kan få permanent uppehållstillstånd (PUT) från Migrationsverket.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Du som har ett tidsbegränsat uppehålls­­tillstånd på grund av familje­anknytning kan normalt inte få rätt till studiestöd.

Migrationsverket

Permanent uppehållsrätt i förtid för personer som arbetar eller har arbetat i Sverige, och deras anhöriga

Du kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid om du är eller har varit arbetstagare eller egen­företagare. Då måste även något av följande stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbetsoförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till någon som arbetar eller har arbetat i Sverige

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en person som uppfyller någon av punkterna. Det kan du även få om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Arbete i minst 2 år eller familje­anknytning

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd om du har en särskild koppling till Sverige. Det kallar vi för varaktig anknytning.

Varaktig anknytning

Du kan ha varaktig anknytning till Sverige i de här fallen:

 • Du har arbetat i Sverige i minst 2 år.
 • Du är gift eller sambo i Sverige sedan minst 2 år.
 • Du var under 20 år när du flyttade till Sverige och någon av dina föräldrar bor och arbetar här.

Du ska dessutom ha uppehållsrätt och bo i Sverige. Uppehållsrätt har du normalt om du bor i Sverige.

Arbete i Sverige

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst två år. Du måste ha arbetat minst halvtid (50 procent).

Som arbete räknas också det här:

 • tid då du varit registrerad som arbetslös vid en svensk arbetsförmedling
 • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
 • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
 • vård av eget barn som är under 10 år
 • vård av nära anhörig på heltid.

Om du har arbetat kortare tid än två år i Sverige kan du ändå få rätt till studiestöd, om du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Gift eller sambo

Du får normalt rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år.
 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare och ni har bott tillsammans i minst fyra år varav minst ett år i Sverige.
 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare som du har barn med och ni har bott tillsammans i Sverige i minst ett år.
 • Du är gift eller sambo med en annan utländsk medborgare och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år. Din partner måste då själv ha rätt till studiestöd enligt svenska bestämmelser.

En sambo är någon du bor tillsammans med under äktenskaps­liknande förhållanden. Om det är två kompisar som bor ihop, räknas det inte som att vara sambo.

Särskilda skäl – om du har familjeanknytning eller är under 20 år

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svenskt studiestöd.

Barn med svensk medborgare

Normalt får du rätt till studiestöd om du är gift eller sambo med en svensk medborgare som du har barn med och som du bor tillsammans med i Sverige.

Om du är under 20 år

Du som är under 20 år och bor i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor. Det räknas då som att du har särskilda skäl.

 • Du och din förälder har familjeanknytning till en person som bor i Sverige. Hen måste antingen vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd eller på annat sätt ha rätt till svenskt studiestöd.
 • Du har en förälder som är svensk medborgare.
 • Du har placerats i familjehem eller på institution av en svensk myndighet.
 • Du har en vårdnadshavare som bestämts av en svensk myndighet.

Arbete i mindre än 2 år (EU-rätten)

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige och fortsätter arbeta under studierna. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Du kan få studiestöd i vissa fall

Du kan ha rätt till studiestöd om du uppfyller något av dessa villkor:

Du fortsätter att arbeta samtidigt som du studerar

Du som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiestöd. Då måste du fortsätta att arbeta samtidigt som du studerar och dessutom arbeta minst 10 timmar i veckan.

Du har slutat arbeta men uppfyller särskilda villkor

Du som slutat arbeta i Sverige kan i vissa fall få rätt till studiestöd. Då behöver du uppfylla något av följande villkor:

 • Du ska vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med ditt arbete i Sverige. Studierna måste vara yrkesinriktade. Det får inte ha gått för lång tid sedan du slutade arbeta.
 • Du är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Du har blivit uppsagd från din anställning och registrerat dig som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om du har arbetat mindre än ett år i Sverige, kan du bara få rätt till studiestöd under sex månader efter att du har slutat arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.

Vad räknas som att arbeta eller driva företag?

Du kan räknas som arbetstagare i Sverige om du uppfyller de här villkoren:

 • Du arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor.
 • Du får lön eller annan ersättning för arbetet.

Du kan räknas som egenföretagare i Sverige om du uppfyller de här villkoren:

 • Du arbetar i tillräcklig omfattning i ditt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor.
 • Du har registrerat ditt företag hos Skatteverket och har F-skattsedel.

Anhörig till person som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om du är anhörig till en person som arbetar eller driver företag i Sverige. Anledningen är att du då jämställs med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Anhörig till medborgare i EU/EES eller Schweiz

Du räknas som anhörig om du är partner, barn eller styvbarn under 21 år till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Du kan också räknas som anhörig om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Anhörig till svensk medborgare

Om din partner är svensk medborgare och ni som par även har haft en relation i ett annat EU/EES-land, kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige.

Din partner måste arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott utomlands. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket.

Vad räknas som att arbeta eller driva företag?

För att personen du är anhörig till ska räknas som arbetstagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar per vecka och att arbetet varar minst 10 veckor.
 • Hen får lön eller annan ersättning för arbetet.

För att personen du är anhörig till ska räknas som egenföretagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning i sitt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar per vecka och att arbetet varar minst 10 veckor.
 • Hen har registrerat sitt företag hos Skatteverket och har F‑skattsedel.

Om personen har slutat arbeta

Om den person du är anhörig till har slutat arbeta, kan hen ändå räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste personen uppfylla något av de här villkoren:

Personen ska vidareutbilda sig

Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas till exempel att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
Personen är sjuk eller skadad

Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.

Personen har blivit uppsagd

Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan hen bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

Status som varaktigt bosatt

Du som är medborgare i Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrations­verket gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehålls­tillstånd av Migrations­verket.

Du kan läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär hos Migrationsverket.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-08-13
Hjälpte den här sidan dig?
eller