Hoppa till innehåll

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige – studiebidrag och andra bidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasienivå. Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Här kan du läsa om vilka bidrag du kan få för gymnasiestudier i Sverige och vad som händer med bidragen om du till exempel har ogiltig frånvaro.

Om bidrag för gymnasiestudier 

Om du studerar heltid på gymnasienivå på till exempel gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan du få studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Detsamma gäller om du studerar heltid på grundskolenivå på komvux eller folkhögskola.

Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även lärlingsersättning och Rg-bidrag.

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Efter det kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Studiebidraget betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du har ogiltig frånvaro, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni.

Måste jag ansöka om studiebidraget?

Om du ska studera på grund- eller gymnasienivå på gymnasiet, folkhögskola eller komvux behöver du inte ansöka om studiebidraget. Då får vi de uppgifter som vi behöver från din skola.

Konst- och kulturutbildning

Om du ska studera en konst- och kulturutbildning kan du välja mellan studiehjälp och studiemedel till och med första halvåret det år du fyller 20. Om du vill ha studiebidrag ska du prata med din skola så rapporterar de in dina studier till CSN.

Högskolans basår

Om du ska studera på högskolans basår kan du välja mellan studiehjälp och studiemedel till och med första halvåret det år år du fyller 20. Om du vill ha studiebidrag måste du anmäla det till CSN. Det gör du genom att ringa oss, skicka brev eller mejl. Du måste också visa att du studerar, till exempel genom en registrering i Ladok.

Utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare prövar vi om du har rätt till svenskt studiestöd innan du kan få ett beslut om studiebidrag. Oftast får vi de uppgifter vi behöver från Migrationsverket men ibland kan du behöva fylla i en blankett. Om du behöver fylla i en blankett skickar vi den till dig.

Om du saknar svenskt personnummer och vill ha studiebidrag måste du kontakta CSN.

Rätt till studiestöd för studier i Sverige

Se när du får ditt allra första studiebidrag från CSN

När det allra första studiebidraget kommer beror på när du fyller 16 år. Från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år övergår barnbidraget i studiebidrag om du studerar heltid på gymnasiet. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan.

Då kommer första utbetalningen

Månad du fyller 16 år

Månad när du får din första utbetalning

Januari–juni *

September

Juli–september

Oktober

Oktober–december

Januari

* Om du fyller 16 år under perioden januari - mars kan du i vissa fall få studiebidrag från och med april. Det gäller till exempel om du har börjat på gymnasiet ett läsår tidigare.

Barnbidrag från Försäkringskassan

Information om utbetalningen i juni

Om du studerar på en utbildning som ger rätt till studiehjälp under minst nio månader av ett läsår så kan du få studiebidrag för tio månader. Du får då rätt till en utbetalning i juni. Om du har extra tillägg får du även det för tio månader.

Om du inte får studiebidrag eller extra tillägg i juni kan det bero på något av det här:

 • Du har haft uppehåll eller frånvaro från studierna. Det kan till exempel handla om att du har varit borta från studierna en period på grund av skolbyte eller ogiltig frånvaro.
 • Du är utländsk medborgare och har fått ett beslut om rätt till svenskt studiestöd för en kortare tid än nio månader.
Halvt studiebidrag i december för dig som fyller 16 år i juli–september

Om du fyller 16 år i juli–september får du bara ett halvt studiebidrag (625 kronor) i december det året. Det beror på att du får barnbidrag från Försäkringskassan till och med september. Det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag. Därför får du bara ett halvt månadsbelopp i december.

Om du läser på en anpassad gymnasieskola

Studiebidrag

Du som läser på en anpassad gymnasieskola kan inte få studie­bidrag, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN. Du får istället ett förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Inackorderingstillägg för fristående gymnasieskola

Om du studerar på en fristående anpassad gymnasieskola kan du ansöka om inackorderings­tillägg från CSN.

Inackorderingstillägg

Bidrag du kan ansöka om

Som studerande kan du ha rätt till flera bidrag.

 • Extra tillägg kan du få om du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår.
 • Inackorderingstillägg kan du få om du har långt till skolan och behöver bo på studieorten.
 • Lärlingsersättning kan du få om du ska läsa en gymnasial lärlings­utbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
 • Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium kan du få när du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Bidraget är till för dig som behöver bo på studie­orten.

Så ansöker du om bidragen

Om du vill ha inackorderingstillägg, extra tillägg, lärlingsersättning eller Rg-bidrag måste du ansöka om det varje läsår. Det gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare.

Ansökan ska ha kommit in till CSN senaste den 30 juni det läsår som ansökan gäller. Om du vill ansöka för läsåret 2023/24 ska ansökan vara inne hos oss senast den 30 juni 2024. Om du får rätt till bidraget bakåt i tiden kan du få pengar i efterhand.

Beställ en ansökningsblankett

Vem kan få studiehjälp?

För att få studiehjälp måste du uppfylla vissa villkor. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje villkor.

Utbildningen måste ge rätt till studiehjälp

Du kan få studiehjälp för gymnasiestudier på:

 • Gymnasieskola
 • Komvux (grund- och gymnasienivå)
 • Folkhögskola (grund- och gymnasienivå)
 • Konst- och kulturutbildning
 • Högskolans basår

Krav på din utbildning

Du måste vara i en viss ålder

Du behöver vara inom en viss ålder för att få studiehjälp. Du får studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år. För de övriga bidragen finns inte någon nedre åldersgräns.

Du kan få studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Om du fortsätter att studera under andra halvåret kan du fortsätta få pengar, men då måste du ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Exempel

Anna ska studera ett år på folkhögskola. Hon börjar studera under vårterminen (första halvåret) det år hon fyller 20 år. Under vårterminen får hon studiehjälp från CSN. Från och med höstterminen (andra halvåret) kan hon ansöka om studiemedel.

Du måste studera på heltid

Med heltidsstudier menar vi det här:

 • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
 • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.
 • På komvux innebär heltidsstudier att du läser minst 20 poäng per vecka.

Om du inte kan studera på heltid

Det finns några situationer då du inte behöver studera på heltid, men ändå får studiehjälp för heltid. Detta gäller till exempel i de här fallen:

 • Du är sjuk eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan studera hela tiden.
 • Du går ett reducerat program i gymnasiet.
Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiehjälp samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller

 • aktivitetsstöd
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning.
Du får inte ha obetalda återkrav

Du kan inte få studiehjälp om du har obetalda återkrav för mer än ett kalender­halvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studiehjälp även om du inte har skött återbetalningen. Men CSN:s prövning av det är mycket restriktiv.

Fler villkor om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Fler villkor om du vill ha extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning eller Rg-bidrag

Om du vill ha extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning eller Rg-bidrag måste du uppfylla fler villkor. Du kan läsa om dessa villkor på bidragens olika sidor.

Extra tillägg

Inackorderingstillägg

Lärlingsersättning

Rg-bidrag

Fler villkor om du ska studera utomlands

För att studera utomlands med studiehjälp gäller särskilda regler.

Gymnasiestudier utanför Sverige

När kommer pengarna?

Bidragen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaden. Den här månadens sista vardag är tisdag 31 oktober. Studiebidraget betalas ut månaderna september-juni.

Du som studerar och du som är betalningsmottagare för en omyndig studerande kan se dina utbetalningar på Mina sidor.

Tips! Ladda gärna ner CSN:s app, så kan du enkelt hålla koll på dina utbetalningar i Mina sidor.

De utbetalningar du kan se är de vi har tagit beslut om. Om du inte kan se någon utbetalning kan det bero på att vi inte hunnit ta ett beslut än.

Utbetalningsdatum läsåret 2023/24

29 september 2023

31 oktober 2023

30 november 2023

29 december 2023

31 januari 2024

29 februari 2024

29 mars 2024

30 april 2024

31 maj 2024

28 juni 2024*

*Om du har studerat på heltid i minst nio månader under läsåret kan du få en extra utbetalning av studiebidrag i juni. Du som har extra tillägg kan även få en utbetalning av extra tillägg i juni. Inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas ut till och med maj.

Om du har ansökt om inackorderingstillägg, extra tillägg och lärlingsersättning

När den första utbetalningen kommer beror på när du skickar in din ansökan och hur lång handläggningstid vi har. Om vi fattar ett beslut i september eller tidigare sker vanligtvis den första utbetalning den sista vardagen i september. Om vi fattar beslut senare sker den första utbetalningen två vardagar efter beslut. Därefter sker utbetalningen den sista vardagen i månaden.

Utbetalning av Rg-bidrag

Rg-bidrag betalas ut den 25:e i månaderna augusti–april. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du bidraget vardagen innan.

Vem får pengarna?

Vem som får pengarna beror på om du är över eller under 18 år. Innan du är myndig betalar vi ut bidragen till din eller dina vårdnadshavare. När du har fyllt 18 år så betalar vi ut pengarna direkt till dig.

Om du är under 18 år – information till din vårdnadshavare

Så länge den studerande är omyndig betalar vi ut studiebidrag och andra bidrag till en betalningsmottagare.

Om barnbidraget har betalats ut till en vårdnadshavare eller delats mellan två vårdnadshavare får vi den uppgiften automatiskt från Försäkringskassan. Vi betalar då ut studiebidraget till samma mottagare.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

För att du som är vårdnadshavare ska få in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

På Swedbanks webbplats kan du kontrollera om ditt konto redan finns med i registret och anmäla ditt konto ifall det inte finns med där redan. Du kan även anmäla ditt konto på något av Swedbanks kontor.

Observera att det måste vara ett konto som är registrerat på dig, inte ditt barn. Om du vill att pengarna ska överföras till ditt barns konto så gör du en överföring via din egen bank.

Om du inte anmäler ditt kontonummer

Om du inte anmäler ditt kontonummer till kontoregistret, skickar vi en utbetalningsavi via brev. Avin kan du lösa in online på Swedbanks webbplats eller hos någon av ClearOns inlösande butiker. Det står på avin var den går att lösa in. Om du löser in den i butik kan du behöva betala en avgift.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister eller lös in avi online

Vårdnadshavare kan ändra betalningsmottagare

Om ni är två vårdnadshavare kan ni ändra betalningsmottagare eller dela upp bidraget mellan er. Använd blanketten här för att ändra vem som får pengarna.

Du som är god man för ensamkommande barn

Du som är god man för ensamkommande barn ska anmäla att du vill vara betalningsmottagare av studiehjälp. Du anmäler det skriftligt.

Det enklaste är att anmäla det under övrigt på ansökan om extra tillägg eller att skicka ett brev eller mejl till oss. Du måste även skicka in ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man.

På sidan Ny i Sverige finns det mer information för dig som är god man.

Du som arbetar på socialnämnd

Ska du ändra betalningsmottagare av studiehjälp? På våra partnersidor kan du läsa mer om hur du gör.

Arbetar på socialnämnd

Om du är 18 år eller äldre

När du har fyllt 18 år börjar du få bidragen själv. Om du vill ha in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Om du inte anmäler ditt konto skickar vi utbetalningsavier via brev.

Så anmäler du ditt konto till Swedbanks kontoregister

För att du ska få in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du har bank-id kan du anmäla ditt konto via Swedbanks digitala tjänst tidigast dagen efter din 18-årsdag. Om du saknar bank-id anmäler du kontot på ett av Swedbanks kontor.

Om du fyller 18 år i nära anslutning till din första utbetalning är det bra om du anmäler ditt kontonummer innan du fyller 18 år. Du anmäler ditt kontonummer på ett av Swedbanks kontor tillsammans med en vårdnadshavare.

Pengarna kommer fortfarande att betalas ut till din vårdnadshavare, fram till dess att du fyllt 18 år. Sedan betalas de ut till dig.

Om du inte anmäler ditt kontonummer

Om du inte anmäler ditt kontonummer till kontoregistret, skickar vi en utbetalningsavi via brev. Avin kan du lösa in online på Swedbanks webbplats eller hos någon av ClearOns inlösande butiker. Det står på avin var den går att lösa in. Om du löser in den i butik kan du behöva betala en avgift.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister eller lös in avi online

Om du har ogiltig frånvaro

Om du är borta från skolan utan giltigt skäl räknas det som ogiltig frånvaro (skolk). Det är skolan som avgör om du har haft giltiga skäl till din frånvaro. Om du har ogiltig frånvaro kan du bli av med dina bidrag från CSN eftersom du då inte räknas som heltidsstuderande. Om vi hinner betala ut pengar som du inte hade rätt till kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengar som du inte haft rätt till.

Tänk på!

Om familjen har andra bidrag kan dessa också påverkas om du har ogiltig frånvaro! Det gäller till exempel flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag från Försäkringskassan. Det beror på att Försäkringskassan i vissa fall har som krav att du måste studera på heltid för att ha rätt till bidrag från dem.


Läs mer om ogiltig frånvaro på gymnasiet

Om du blir sjuk

Om du studerar på ett gymnasium i Sverige ska du sjukanmäla dig till skolan. Ibland kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg som visar att du har varit sjuk. Om skolan godkänner din sjukfrånvaro får du behålla bidragen från CSN.

Om du inte sjukanmäler dig eller om du inte kan styrka din sjukfrånvaro när skolan ber om det kan din frånvaro räknas som ogiltig. Då kan dina bidrag påverkas.

Meddela oss om något ändras

Det är viktigt att du meddelar CSN om något förändras. Om du inte gör det kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du inte hade rätt till. Ibland räcker det att du anmäler ändringen till din skola så meddelar de CSN.

Ändringar som kan påverka dina bidrag från CSN:

 • Du ändrar studietakt från heltid till deltid
 • Du byter utbildning eller skola
 • Du är frånvarande från studierna
 • Du avbryter studierna
 • Du har inackorderingstillägg men väljer att flytta hem
 • Du har extra tillägg och din eller dina föräldrars inkomst ändras

På sidan Om något händer eller ändras kan du läsa mer om de händelser som kan påverka dina bidrag och vad du behöver göra i de olika situationerna.

Frågor och svar

Mina föräldrar vill att utbetalningen går till den andra föräldern, hur gör de då?

Om båda dina föräldrar är vårdnadshavare kan de ändra betalningsmottagare. De kan också välja att dela på bidraget. De måste då fylla i och skicka in blanketten "Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare".

Jag har fått mina pengar på utbetalningsavi. Vad gör jag om giltighetstiden gått ut eller om jag tappat bort avin?

Om giltighetstiden gått ut på avin, om du tappat bort den eller inte fått någon avi behöver du kontakta oss.

Om giltighetstiden gått ut

En utbetalningsavi är giltig i 60 dagar. Efter det skickas den tillbaka till CSN automatiskt. Om du märker att giltighetstiden på avin har gått ut kan du kontakta oss via telefon eller mejl så betalar vi ut pengarna på nytt.

Om du tappat bort eller inte fått din avi

Om du har tappat bort eller om du inte fått din avi behöver vi först spärra den. Kontakta oss via mejl eller telefon och meddela vilken utbetalning det gäller. Det kan ta några dagar innan pengarna kommer tillbaka till oss. Efter det kan vi betala ut pengarna på nytt.

Kontakta oss

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister

Om du vill ha in pengarna på ditt konto i stället för på avi behöver du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister innan du kontaktar oss.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Jag studerar på gymnasiet. När kan jag ansöka om studiemedel?

Om du studerar på gymnasiet eller på en annan utbildning på gymnasienivå kan du få studie­medel (bidrag och lån) tidigast från och med andra halvåret det år du fyller 20. Det gäller oavsett när på året du fyller 20 år.

Innan dess kan du få studiehjälp om du studerar på heltid. Studiehjälp består av olika bidrag, där studiebidraget på 1 250 kronor är det vanligaste.

Läs mer om studiehjälp – till och med första halvåret det år du fyller 20 år

Läs mer om studiemedel – från andra halvåret det år du fyller 20 år

Kan jag få pengar från CSN samtidigt som jag får aktivitetsersättning?

Det beror på vilket studiestöd du har.

Om du har studiemedel - bidrag och lån

Om du har aktivitetsersättning på heltid (100 procent) kan du inte få studiemedel för samma period. Om du däremot får aktivitetsersättning på 50 procent kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.

Om du har studiehjälp - studerar på gymnasienivå och är under 20 år

Om du studerar på gymnasienivå och har studiehjälp kan du vanligtvis få bidrag från CSN samtidigt som du har aktivitetsersättning.

Men om du får minst hälften av ditt uppehälle betalt av stat, kommun eller region och samtidigt har hel aktivitetsersättning, kan du inte få bidrag från CSN för samma period.

Jag ska studera på ett gymnasium utanför Sverige. Kan jag få bidrag för det?

Om du ska studera på gymnasiet eller på en annan utbildning på gymnasienivå utanför Sverige kan du ansöka om studiehjälp. Det finns flera olika bidrag inom studiehjälpen, bland annat studiebidrag.

Läs mer om gymnasiestudier utanför Sverige

Varför har CSN skickat en förfrågan om mitt ärende till Försäkringskassan?

Om vi har skickat en förfrågan till Försäkringskassan beror det förmodligen på att du har en förälder som bor, arbetar eller har pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om du har det kan din familj nämligen omfattas av regler för samordning av EU - familjeförmåner.

Familjeförmåner är förmåner som används för utgifter som barnfamiljer har. Här på CSN räknas studiebidrag och extra tillägg som familjeförmåner.

Försäkringskassan är den myndighet som utreder om din familj omfattas av EU:s förordning om samordning av familjeförmåner och vilket land som ska betala ut familjeförmåner. De behöver vanligtvis kontakta en myndighet i det andra landet och det kan därför ta tid innan du får ett beslut från oss.

Kan jag få studiebidrag för att läsa sommarskola på gymnasiet?

Nej, sommarskola på gymnasiet ger inte rätt till studiebidrag.

Det beror på att undervisningen i sommarskolan ligger utanför det ordinarie gymnasieprogrammets läsår.

Fler filmer och folder om bidrag på gymnasiet

Filmer

Här kan du se CSN:s övriga filmer om studiebidrag.

Folder

Uppdaterad: 2023-08-29
Hjälpte den här sidan dig?