Hoppa till innehåll

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige – studiebidrag och andra bidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Här kan du läsa om vilka bidrag du kan få för gymnasiestudier i Sverige och vad som händer med bidragen om du till exempel skolkar.

Hur mycket pengar kan jag få? 

Det finns flera olika bidrag för dig som studerar på gymnasiet eller på en annan utbildning på gymnasienivå, till exempel studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Samlingsnamnet för de bidragen är studiehjälp. Det finns också lärlingsersättning och Rg-bidrag.

Vilka bidrag och hur mycket du kan få beror på din situation och på hur stora behov du har.

Studiebidrag

Studiebidrag är det vanligaste bidraget och det kan du få från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du skulle skolka, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni.

Utbetalningen i juni

Om du studerar på en utbildning som ger rätt till studiehjälp under minst nio månader av ett läsår så kan du få studiebidrag för tio månader. Du får då rätt till en utbetalning i juni. Om du har extra tillägg får du även det för tio månader.

Om du inte får studiebidrag eller extra tillägg i juni kan det bero på något av det här:

 • Du har haft uppehåll eller frånvaro från studierna. Det kan till exempel handla om att du har varit borta från studierna en period på grund av skolbyte eller ogiltig frånvaro (skolk).
 • Du är utländsk medborgare och har fått ett beslut om rätt till svenskt studiestöd för en kortare tid än nio månader.
Halvt studiebidrag i december för dig som fyller 16 år i juli–september

Om du fyller 16 år i juli–september får du bara ett halvt studiebidrag (625 kronor) i december det året. Det beror på att du får barnbidrag från Försäkringskassan till och med september. Det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag. Därför får du bara ett halvt månadsbelopp i december.

Du kan ha rätt till fler bidrag

Som studerande kan du ha rätt till flera bidrag. Det gäller till exempel om

 • du och din familj har låg inkomst
 • du studerar på en annan ort och behöver bo på studieorten
 • du läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram
 • du läser på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade.
Se vilka fler bidrag som finns att ansöka om
 • Extra tillägg kan du få om du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår.
 • Inackorderingstillägg kan du få om du har långt till skolan och behöver bo på studieorten.
 • Lärlingsersättning kan du få om du ska läsa en gymnasial lärlings­utbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
 • Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium kan du få när du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Bidraget är till för dig som behöver bo på studie­orten.
Om du läser på gymnasiesärskola

Du som läser på en gymnasiesärskola kan inte få studie­bidrag, extra tillägg eller lärlingsersättning. I stället får du ett förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Om du studerar på en fristående gymnasiesärskola kan du dock få inackorderings­tillägg från CSN om du inte kan bo hemma.

Inackorderingstillägg

När kommer pengarna?

Bidragen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaden. Den här månadens sista vardag är fredag 29 oktober. Studiebidraget betalas ut månaderna september-juni.

Utbetalningsdatum läsåret 2021/22

30 september 2021

29 oktober 2021

30 november 2021

30 december 2021

31 januari 2022

28 februari 2022

31 mars 2022

29 april 2022

31 maj 2022

30 juni 2022

Första gången du får studiebidrag från CSN

När det första studiebidraget kommer beror på när du fyller 16 år. Från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år övergår barnbidraget i studiebidrag om du studerar på gymnasiet.

Då kommer första utbetalningen

Månad du fyller 16 år

Månad när du får din första utbetalning

Januari–juni

September

Juli–september

Oktober

Oktober–december

Januari

Läs mer om barnbidrag från Försäkringskassan

Utbetalning av extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning

Extra tillägg betalas ut den sista vardagen i månaderna september–juni.

Inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas ut den sista vardagen i månaderna september–maj.

Utbetalning av Rg-bidrag

Rg-bidrag betalas ut den 25:e i månaderna augusti–april. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du bidraget vardagen innan.

Vem får pengarna?

Vem som får pengarna beror på om du är över eller under 18 år. Innan du är myndig betalar vi ut bidragen till din eller dina vårdnadshavare. När du har fyllt 18 år så betalar vi ut pengarna direkt till dig.

Om du är under 18 år – information till din vårdnadshavare

Så länge den studerande är omyndig betalar vi ut studiebidrag och andra bidrag till en betalningsmottagare.

Om barnbidraget har betalats ut till en vårdnadshavare eller delats mellan två vårdnadshavare får vi den uppgiften automatiskt från Försäkringskassan. Vi betalar då ut studiebidraget till samma mottagare.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

För att du som är vårdnadshavare ska få in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du har e-legitimation (BankID) kan du anmäla ditt konto via Swedbanks digitala tjänst. Om du saknar e-legitimation anmäler du kontot på ett av Swedbanks kontor.

Observera att det måste vara ett konto som är registrerat på dig, inte ditt barn. Om du vill att pengarna ska överföras till ditt barns konto så gör du en överföring via din egen bank.

Om du inte anmäler ditt kontonummer betalar vi ut pengarna via en kontantavi. Om du har e-legitimation kan du lösa in den i Swedbanks digitala tjänst. Saknar du e-legitimation kan du lösa in den i någon av ClearOns inlösande butiker. Det står på avin var den går att lösa in. Om du löser in den i butik kan du behöva betala en avgift.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister eller lös in avi online

Vårdnadshavare kan ändra vem som ska få pengarna (betalningsmottagare)

Om ni är två vårdnadshavare kan ni ändra betalningsmottagare eller dela upp bidraget mellan er. Använd blanketten här för att ändra vem som får pengarna.

Du som är god man för ensamkommande barn

Du som är god man för ensamkommande barn ska anmäla att du vill vara betalningsmottagare av studiehjälp. Du anmäler det skriftligt.

Det enklaste är att anmäla det under övrigt på ansökan om extra tillägg eller att skicka ett brev eller mejl till oss. Du måste även skicka in ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man.

På sidan Ny i Sverige finns det mer information för dig som är god man.

Du som arbetar på socialnämnd

Ska du ändra betalningsmottagare av studiehjälp? På våra partnersidor kan du läsa mer om hur du gör.

Arbetar på socialnämnd

Om du är 18 år eller äldre

När du har fyllt 18 år börjar du få bidragen själv. För att du ska få in pengarna på ditt konto så behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du har e-legitimation (BankID) kan du anmäla ditt konto via Swedbanks digitala tjänst dagen efter din 18–årsdag. Om du saknar e-legitimation anmäler du kontot på ett av Swedbanks kontor.

Om du inte anmäler ditt kontonummer betalar vi ut pengarna via en kontantavi. Om du har e-legitimation kan du lösa in den i Swedbanks digitala tjänst. Saknar du e-legitimation kan du lösa in den i någon av ClearOns inlösande butiker. Det står på avin var den går att lösa in. Om du löser in den i butik kan du behöva betala en avgift.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister eller lös in avi online

Vill du anmäla ditt konto innan du har fyllt 18 år?

Vill du anmäla ditt konto innan du har fyllt 18 år behöver din vårdnadshavare (förälder) hjälpa dig. Tillsammans med din vårdnadshavare kan du anmäla ditt konto till registret på ett av Swedbanks kontor.

Pengarna kommer fortfarande att betalas ut till din vårdnadshavare, fram till dess att du fyllt 18 år. Sedan betalas de ut till dig.

Måste jag ansöka om bidrag på gymnasiet? 

Det beror på vilket bidrag det gäller.

Studiebidrag

Om du ska studera i Sverige behöver du inte ansöka om studiebidraget. Då får vi de uppgifter som vi behöver från din skola.

Om du är utländsk medborgare måste vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd. Oftast får vi de uppgifter vi behöver från Migrationsverket men ibland kan du behöva fylla i en blankett. Om du behöver fylla i en blankett skickar vi den till dig. Detta är en ändring från och med läsåret 2021/22, tidigare behövde alla utländska medborgare skicka in en blankett.

Om du saknar svenskt personnummer och vill ha studiebidrag måste du kontakta CSN.

Rätt till studiestöd för studier i Sverige

Rätt till svenskt studiestöd för läsåret 2020/21

Om du vill att vi prövar din rätt till svenskt studiestöd för läsåret 2020/21 behöver du kontakta CSN.

Andra bidrag

Om du vill ha inackorderingstillägg, extra tillägg, lärlingsersättning eller Rg-bidrag måste du ansöka om det varje läsår. Det gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare.

Ansökan ska ha kommit in till CSN senaste den 30 juni det läsår som ansökan gäller. Om du vill ansöka för läsåret 2021/22 ska ansökan vara inne hos oss senast den 30 juni 2022. Om du får rätt till bidraget bakåt i tiden kan du få pengar i efterhand.

Inackorderingstillägg

Extra tillägg

Lärlingsersättning

Rg-bidrag

Vad krävs för att få bidragen?

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studiehjälp. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

Om du vill ansöka om extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning eller Rg-bidrag finns det flera krav.

Utbildningen måste ge rätt till studiehjälp

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studiehjälp. De flesta utbildningarna på till exempel gymnasiet, komvux och folkhögskola ger rätt till studiehjälp.

Krav på din utbildning

Du måste studera på heltid

Med heltidsstudier menar vi det här:

 • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
 • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.
 • På komvux innebär heltidsstudier att du läser minst 20 poäng per vecka.

Om du inte kan studera på heltid

Det finns några situationer då du inte behöver studera på heltid, men ändå får studiehjälp för heltid. Detta gäller exempelvis i de här fallen:

 • Du är sjuk eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan studera hela tiden.
 • Du går ett reducerat program i gymnasiet.
Du måste vara i en viss ålder

Du behöver vara inom en viss ålder för att få studiehjälp. Du kan få det till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Om du fortsätter studera på gymnasienivå under andra halvåret kan du fortsätta få pengar, men du måste då ansöka om studiemedel.

Du får studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år. För de övriga bidragen finns det ingen nedre åldersgräns.

Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiehjälp samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller

 • aktivitetsstöd
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning.
Om du har obetalda återkrav kan det påverka din rätt till fortsatt studiehjälp

Du kan inte få studiehjälp om du har obetalda återkrav för mer än ett kalender­halvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studiehjälp även om du inte har skött återbetalningen. Men CSN:s prövning av det är mycket restriktiv.

Fler villkor om du ska studera utomlands

För att studera utomlands med studiehjälp gäller särskilda regler.

Gymnasiestudier utanför Sverige

Fler villkor om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Vad händer om jag skolkar?

Om du är borta från skolan utan giltig anledning räknas det som skolk. Det är i första hand skolan som avgör om du har haft giltiga skäl till din frånvaro. Om du skolkar kan du bli av med dina bidrag från CSN eftersom du då inte räknas som heltidsstuderande. Om vi hinner betala ut pengar som du inte hade rätt till kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengar som du inte haft rätt till.

Tänk på!

Om familjen har andra bidrag kan dessa också påverkas om du skolkar! Det gäller till exempel flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag från Försäkringskassan. Det beror på att Försäkringskassan i vissa fall har som krav att du måste studera på heltid för att ha rätt till bidrag från dem.


Läs mer om ogiltig frånvaro (skolk) på gymnasiet

Vad behöver jag göra om jag blir sjuk?

Om du studerar på ett gymnasium i Sverige ska du sjukanmäla dig till skolan. Ibland kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg som visar att du har varit sjuk. Om skolan godkänner din sjukfrånvaro får du behålla bidragen från CSN.

Om du inte sjukanmäler dig eller om du inte kan styrka din sjukfrånvaro när skolan ber om det kan din frånvaro räknas som ogiltig. Då kan dina bidrag påverkas.

Viktigt att meddela oss om något ändras

Det är viktigt att du meddelar CSN om något förändras. Om du inte gör det kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du inte hade rätt till. Ibland räcker det att du anmäler ändringen till din skola så meddelar de CSN.

Ändringar som kan påverka dina bidrag från CSN:

 • Du ändrar studietakt från heltid till deltid
 • Du byter utbildning eller skola
 • Du är frånvarande från studierna
 • Du avbryter studierna
 • Du har inackorderingstillägg men väljer att flytta hem
 • Du har extra tillägg och din eller dina föräldrars inkomst ändras

På sidan Om något händer eller ändras kan du läsa mer om de händelser som kan påverka dina bidrag och vad du behöver göra i de olika situationerna.

Om studierna påverkas av coronapandemin

Studiebidraget, extra tillägget och lärlingsersättningen påverkas inte om din skola har undervisning på distans på grund av coronapandemin. De betalas ut som vanligt.

Om du har inackorderingstillägg från CSN och har kvar din bostad på studieorten, får du även behålla inackorderingstillägget. Men om du säger upp bostaden och flyttar hem har du inte längre rätt till inackorderingstillägg.

Om du har praktik på en arbetsplats, men inte får vara där på grund av risk för smittspridning, så får du behålla dina bidrag från CSN. Vi fortsätter att betala ut pengarna som vanligt.

Frågor och svar

Mina föräldrar vill att utbetalningen går till den andra föräldern, hur gör de då?

Då ska de fylla i och skicka in blanketten "Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare - studiehjälp".

Jag har fått mitt studiebidrag på kontantavi och nu har giltighetstiden gått ut. Vad ska jag göra?

En kontantavi är giltig i 60 dagar. Efter det skickas den tillbaka till CSN automatiskt. Om du märker att giltighetstiden på avin har gått ut kan du kontakta oss via telefon eller mejl så betalar vi ut pengarna på nytt.

Om du vill ha in pengarna på ditt konto i stället behöver du först anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Jag studerar på gymnasiet. När kan jag ansöka om studiemedel?

Om du studerar på gymnasiet eller på en annan utbildning på gymnasienivå kan du få studie­medel (bidrag och lån) tidigast från och med andra halvåret det år du fyller 20. Det gäller oavsett när på året du fyller 20 år.

Innan dess kan du få studiehjälp om du studerar på heltid. Studiehjälp består av olika bidrag, där studiebidraget på 1 250 kronor är det vanligaste.

Läs mer om studiehjälp – till och med första halvåret det år du fyller 20 år

Läs mer om studiemedel – från andra halvåret det år du fyller 20 år

Kan jag få pengar från CSN samtidigt som jag får aktivitetsersättning?

Det beror på vilket studiestöd du har.

Om du har studiemedel - bidrag och lån

Om du har aktivitetsersättning på heltid (100 procent) kan du inte få studiemedel för samma period. Om du däremot får aktivitetsersättning på 50 procent kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.

Om du har studiehjälp - studerar på gymnasienivå och är under 20 år

Om du studerar på gymnasienivå och har studiehjälp kan du vanligtvis få bidrag från CSN samtidigt som du har aktivitetsersättning.

Men om du får minst hälften av ditt uppehälle (boende och mat) betalt av stat, kommun eller region (landsting) och samtidigt har hel aktivitetsersättning, kan du inte få bidrag från CSN för samma period.

Jag ska studera på ett gymnasium utanför Sverige. Kan jag få bidrag för det?

Om du ska studera på gymnasiet eller på en annan utbildning på gymnasienivå utanför Sverige kan du ansöka om studiehjälp. Det finns flera olika bidrag inom studiehjälpen, bland annat studiebidrag.

Läs mer om gymnasiestudier utanför Sverige

Varför har CSN skickat en förfrågan om mitt ärende till Försäkringskassan?

Om vi har skickat en förfrågan till Försäkringskassan beror det förmodligen på att du har en förälder som bor, arbetar eller har pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om du har det kan din familj nämligen omfattas av regler för samordning av EU - familjeförmåner.

Familjeförmåner är förmåner som används för utgifter som barnfamiljer har. Här på CSN räknas studiebidrag och extra tillägg som familjeförmåner.

Försäkringskassan är den myndighet som utreder om din familj omfattas av EU:s förordning om samordning av familjeförmåner och vilket land som ska betala ut familjeförmåner. De behöver vanligtvis kontakta en myndighet i det andra landet och det kan därför ta tid innan du får ett beslut från oss.

Fler filmer och folder om bidrag på gymnasiet

Filmer

Här kan du se CSN:s övriga filmer om studiebidrag.

Folder

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-10-12
Hjälpte den här sidan dig?