Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige – studiehjälp och andra bidrag

Olika bidrag på gymnasiet

Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen. Samlingsnamnet för dem är studiehjälp.

Studiehjälp – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg
 • Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.
 • Extra tillägg är för familjer med en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Det här bidraget måste du ansöka om. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.
 • Inackorderingstillägg kan du ansöka om när du går på en friskola och inte kan bo hemma under dina studier. Det gäller både fristående gymnasie­skolor och fristående gymnasie­särskolor. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år. Om du läser på en kommunal gymnasie­skola ansöker du om inackorderings­tillägget från din hemkommun.

Studiehjälp kan du få till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Är du äldre än 20 år? Ansök i stället om studiemedel.

Bidrag för gymnasiala lärlingsutbildningar

Lärlingsersättning kan du få om du ska läsa en gymnasial lärlings­utbildning. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Du kan inte få lärlingsersättning om du går på

 • en lärlingsutbildning i gymnasie­särskolan
 • ett introduktionsprogram i gymnasieskolan
 • en gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats.
Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium

Rg-bidrag kan du ansöka om när du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Bidraget är till för dig som behöver bo på studie­orten. Det finns ingen övre åldersgräns för Rg-bidrag, utan du får det tills du är klar med studierna.

Bidrag på fristående gymnasiesärskola

Du som går på en fristående gymnasie­särskola kan inte få studie­bidrag eller extra tillägg. I stället får du förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Du kan dock få inackorderings­tillägg från CSN om du inte kan bo hemma. Tillägget är 1 190–2 350 kronor per månad.

Inackorderingstillägg

Se hur mycket pengar du kan få

Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du skulle skolka, får du inte den extra utbetalningen.

I december får vissa bara ett halvt studiebidrag (525 kronor). Det gäller de som fyller 16 år i juli–september. Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Höjt studiebidrag 2018

Den 1 juli 2018 höjs studiebidraget med 200 kronor, från 1 050 till 1 250 kronor per månad. Höjningen gäller för studier från och med den 1 mars 2018. Det innebär att du som studerar på heltid i mars och senare kommer att få en tilläggsutbetalning av det höjda beloppet efter den 1 juli. Storleken på tilläggsutbetalningen kan variera beroende på om du till exempel har skolkat eller haft uppehåll i dina studier under perioden mars-juni.

Belopp för övriga bidrag

Beloppen för de övriga bidragen beror oftast på hur stora behov du har.

Extra tillägg

Extra tillägget är 285, 570 eller 855 kronor. Hur mycket du kan få beror på vilken inkomst din familj har.

Extra tillägg

Inackorderingstillägg

Tillägget är 1 190–2 350 kronor per månad utöver studie­bidraget. Hur mycket du får beror på hur långt det är mellan din hemort och skolan.

Inackorderingstillägg

Lärlingsersättning

Lärlingsersättningen är 1 000 kronor per månad utöver studie­bidraget.

Lärlingsersättning

Rg-bidrag

Beloppet för Rg-bidrag är olika för alla som får det. Hur mycket du får beror på hur mycket ditt boende kostar och hur mycket du tjänar, så du behöver kontakta oss för att få veta mer.

Rg-bidrag

Krav och villkor

För att ha rätt till studiehjälp måste din utbildning ge rätt till studiestöd. Du måste även läsa på heltid. Du kan få studiehjälp när du studerar på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Åldersgränser

Du behöver vara inom en viss ålder för att få studiehjälp. Du kan få det till och med vårterminen det år du fyller 20. Om du fortsätter studera på höstterminen kan du fortsätta få pengar, men du måste då ansöka om studiemedel.

För att få studiebidrag måste du ha fyllt 16 år. För de övriga bidragen finns det ingen nedre åldersgräns.

För utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Vad räknas som heltid?

Med heltidsstudier menar vi det här:

 • Din utbildning räknas som heltidsstudier enligt skolans kursplan eller motsvarande. Studier på en gymnasieskola är normalt på heltid.
 • Du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

På komvux innebär heltidsstudier att du läser minst 20 poäng per vecka.

Om du inte kan studera på heltid

Det finns några situationer då du inte behöver studera på heltid, men ändå får studiehjälp för heltid. Detta gäller exempelvis i de här fallen:

 • Du är sjuk eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan studera hela tiden.
 • Du går ett reducerat program i gymnasiet.

Ansöka om bidrag

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. De övriga bidragen behöver du ansöka om varje år.

Utländska medborgare behöver alltid ansöka

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidrag. Vi prövar då om du har rätt till svenskt studiestöd.

Rätt till studiestöd för studier i Sverige

När kommer pengarna?

Bidragen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaden. Den här månadens sista vardag är onsdag 28 februari. Studiebidraget betalas ut månaderna september-juni.

Första gången studiebidraget betalas ut

Studiebidraget börjar betalas ut efter att du har fyllt 16 år. När den första utbetalningen kommer beror på i vilken månad du fyller år.

Om du fyller 16 år januari–juni

Om du fyller år i januari–juni betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i september. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i juni, några månader tidigare.

Om du fyller 16 år juli–september

Om du fyller år i juli–september betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i oktober. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i september.

I december får du bara ett halvt studiebidrag (525 kronor). Det beror på att barnbidraget betalas ut till och med september och att det som återstår av terminen, från den 1 oktober till höstterminens slut, ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Om du fyller 16 år oktober–december

Om du fyller år i oktober–december betalar CSN ut ditt studiebidrag första gången i januari året därpå. Den sista utbetalningen av barnbidraget från Försäkringskassan får du i december.

Utbetalningsdatum för de övriga bidragen

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg betalar vi ut den sista vardagen i månaderna september–maj. I juni får du vanligtvis ingen utbetalning.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni.

Extra tillägg

Extra tillägg betalar vi ut den sista vardagen i månaderna september–juni.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni.

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning betalar vi ut den sista vardagen i månaderna september–maj. I juni får du vanligtvis ingen utbetalning.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast 30 juni.

Rg-bidrag

Rg-bidrag betalar vi ut den 25:e varje månad, månaderna augusti–april. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du bidraget vardagen innan.

Du kan få pengar i efterhand för månader du har studerat. Då måste du ansöka senast den 30 juni.

Om du skolkar eller hoppar av skolan

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Om vi hinner betala ut pengar du inte hade rätt till, kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengarna.

Avbryter du studierna och hoppar av din utbildning måste du meddela skolan om det. Skolan meddelar sedan CSN.

Det finns även andra händelser som kan påverka dina bidrag

Det kan till exempel vara något av följande:

 • Du byter skola.
 • Du får extra tillägg och din familjesituation förändras, till exempel för att din vårdnads­havare gifter sig.

Om något händer eller ändras

För din vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare till ett barn som studerar på gymnasiet? Fram tills barnet fyller 18 år, är det vårdnadshavaren som får studiebidraget. Om Försäkringskassan har betalat ut barnbidrag till en vårdnadshavare får CSN den uppgiften. Vi fortsätter då att betala ut studiebidraget till den personen. 

Anmäl bankkontot dit CSN ska betala ut pengarna till Swedbanks kontoregister.

Du som är god man

Du som är god man för ensamkommande barn behöver anmäla att du vill vara betalningsmottagare av barnets studiehjälp. Det gör du genom att skicka in ett registerutdrag från Överförmyndar­nämnden som styrker att du är god man. Bifoga utdraget med barnets ansökan om studiehjälp.

Det finns några saker som är bra att veta
  • Om ditt barn skolkar från gymnasiet kan det även påverka bidrag från andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan.
  • Om ni är två vårdnadshavare kan ni ändra betalningsmottagare eller dela upp bidraget mellan er.
  • När barnet fyller 18 blir hen återbetalningsskyldig. Det betyder att det är barnet som behöver betala tillbaka om hen får felaktiga utbetalningar efter 18-årsdagen, till exempel på grund av skolk.
  • Tänk på att ansluta barnets bankkonto till Swedbanks kontoregister när barnet fyller 18.

  När du fyller 18 år

  När du blir myndig kommer du att få pengarna i stället för din vårdnadshavare. För att du ska få pengarna snabbt är det bra om du anmäler ditt bankkonto till Swedbank så fort som möjligt efter 18-årsdagen.

  Om du skolkar och ändå får pengar utbetalda är det även du som är återbetalnings­skyldig när du är myndig. Det innebär att det är du som är skyldig att betala eventuella återkrav från CSN.

  Anmäl bankkonto till Swedbank

  Återkrav

  Studier utanför Sverige

  Du kan få bidrag för studier på gymnasium utanför Sverige. De bidragen måste du alltid ansöka om. Vi ställer olika krav på dig och din utbildning beroende på om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

  Studera utanför Sverige på gymnasiet

  Frågor och svar

  Mina föräldrar vill att utbetalningen går till den andra föräldern, hur gör de då?

  Då ska de fylla i och skicka in blanketten "Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare - studiehjälp".

  Jag går på gymnasiet, varför får jag inget bidrag?

  Det kan bero på när du fyller år och hur gammal du är.

  Det allra första studiebidraget får du som tidigast kvartalet efter att du fyllt 16 år. Det innebär att du som fyller i september får din första utbetalning i oktober, och du som fyller i oktober–december får den i januari.

  Som längst kan du få studiebidrag till och med våren det år du fyller 20 år. Efter det kan du ansöka om studiemedel.

  Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-02-12
  Hjälpte den här sidan dig?
  eller

  Behöver du hjälp?

  Kontakta oss


  Hitta svar på dina frågor!

  Våra e-tjänster

  Logga in


  Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster