Hoppa till innehåll

Uppföljning av föreskrifter

CSN beslutar om en del föreskrifter, på uppdrag av regeringen. De föreskrifter som vi beslutar om, är vi också skyldiga att följa upp effekterna på. Här ser du de uppföljningar som CSN har gjort.

I en uppföljningsrapport beskrivs vilka effekter föreskriften har fått och om effekterna har varit de avsedda. Rapporten avslutas med en bedömning av om den granskade föreskriften behöver justeras på något sätt.

2021

Föreskrifter om betalning av uppsagda
studielån

CSN har följt upp konsekvenserna av ändrade allmänna råd som gäller möjligheten att göra betalningsplaner för uppsagda studielån. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2017 och innebär att betalningsplaner aldrig bör vara längre än fem år. Innan ändringen skulle ett uppsagt lån betalas inom ett år. Uppföljningen visar att en majoritet av betalningsplanerna är längre än fem år. CSN konstaterar att det finns ett behov av att kunna göra längre betalningsplaner än fem år – dels inom processen att driva in uppsagda lån i utländska domstolar, dels för att öka låntagares möjligheter att betala tillbaka ett uppsagt lån. Det är CSN:s uppfattning att de allmänna råden behöver justeras och att myndigheten behöver utreda vidare hur de ska utformas.

Uppföljning av föreskrifter om betalning av uppsagda lån (CSNFS 2016:3, 2016:4 och 2016:5) Pdf, 341 kB. (Pdf, 341 kB)

Utbetalning av studiehjälp och lärlingsersättning

CSN har följt upp konsekvenserna av föreskriftsändringarna 2014 gällande betalningsmottagare för studiehjälp och lärlingsersättning och kan konstatera att föreskriftsändringar lett till de på förhand förväntade konsekvenserna. De har medfört viss ökad administration för CSN, samtidigt som telefonsamtalen från missnöjda kunder minskat. Den ökade administrationen konstateras har varit av godo, då den beror på att ärendena nu utreds mer noggrant, vilket i sin tur leder till fler riktiga beslut. Såväl kunderna som CSN:s handläggare har fått en större förståelse för regelverket och upplever att det är mer rättvist än tidigare.

Uppföljning av föreskrifter om utbetalning av studiehjälp och lärlingsersättning (CSNFS 2014:3 och CSNFS 2014:4) Pdf, 294 kB. (Pdf, 294 kB)

2020

Merkostnadslån för försäkringskostnader vid utlandsstudier

CSN har följt upp konsekvenserna av den ändrade föreskriften om merkostnadslån för försäkringskostnader vid utlandsstudier som trädde ikraft 1 januari 2016. Föreskriftsändringen har inneburit en förenklad prövning av rätten till merkostnadslån samt en minskad administratíon för CSN. Ändringen har inte inneburit någon ökad skuldsättning för de studerande eller ökat utflöde av studiestöd.

Uppföljning av föreskrifter om merkostnadslån för försäkring (CSNFS 2015:6) Pdf, 289 kB. (Pdf, 289 kB)

Merkostnadslån för pendlingsresor och dubbelbosättning

CSN har gjort en uppföljning av konsekvenserna av de ändrade föreskrifterna om merkostnadslån för pendlingsresor och dubbel bosättning som trädde ikraft den 1 juli 2015. De ändrade föreskrifterna har inneburit en förenklad prövning av rätten till merkostnadslån och en bättre överblickbarhet och rättssäkerhet för de studerande av hur mycket merkostnadslån som kan ges. Det genomsnittliga beloppet som beviljats för merkostnadslån har ökat något, vilket medfört ett visst ökat utföde av studiestöd samt en marginellt högre skuldsättning för de studerande.

Uppföljning av föreskrifter om merkostnadslån för pendlingsresor och dubbel bosättning (CSNFS 2015:1) Pdf, 318 kB. (Pdf, 318 kB)

Merkostnadslån för musikinstrument

Den 1 juli 2016 trädde nya föreskrifter i kraft avseende merkostnadslån för inköp av musikinstrument. Uppföljningen visar att föreskriftsändringen medfört en förenklad prövning av merkostnadslån samt en minskad administration för CSN i och med att det maxbeloppet som kan ges numera är kopplat till prisbasbeloppet. Utflödet av studiestöd och de studerandes skuldsättning har inte ökat mer än vad som förutsågs i den konsekvensutredning som föregick föreskriftsändringen.

Uppföljning av föreskrifter om merkostnadslån för musikinstrument (CSNFS 2016:2) Pdf, 271 kB. (Pdf, 271 kB)

Utbetalning av studiemedel i förskott

CSN föreskrev den 1 juli 2015 att det ska vara möjligt att betala ut studiemedel vid utlandsstudier på annat sätt än månadsvis i förskott, om det finns särskilda skäl. Vissa studerande kan fortfarande få ut studiemedel för en hel termin i förskott. En uppföljning visar att föreskrifterna skapar risker för felaktiga utbetalningar och missbruk. CSN ska därför utreda hur föreskrifterna kan justeras.

Uppföljning av föreskrifter om utbetalning av studiemedel i förskott (CSNFS 2015:1) Pdf, 864 kB. (Pdf, 864 kB)

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-06-30
Hjälpte den här sidan dig?