session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Uppföljning av regler

CSN beslutar om en del föreskrifter, på uppdrag av regeringen. De föreskrifter som vi beslutar om, är vi också skyldiga att följa upp effekterna på. Utöver det gör vi även andra regeluppföljningar. Här ser du de uppföljningar som CSN har gjort.

För föreskrifter beskriver en uppföljningsrapport vilka effekter föreskriften har fått och om effekterna har varit de avsedda. Rapporten avslutas med en bedömning av om den granskade föreskriften behöver justeras på något sätt. För övriga regeluppföljningar anpassas rapportens format efter granskningsområde, syfte och metod.

2023

Föreskrifter om betalningstillfällen för resterande slutliga årsbelopp och kvarstående avgifter

CSN har följt upp konsekvenserna av ändrade föreskrifter om betalningstillfällen för resterande slutliga årsbelopp och kvarstående avgifter. Ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2020 innebär att en låntagare har möjlighet att betala på upp till tolv månader i stället för som tidigare på sex månader. Målen med föreskriftsändringarna var att inbetalningarna av resterande slutligt årsbelopp och kvarstående avgift skulle öka. Antalet påminnelseavgifter skulle minska och färre låntagare skulle få krav överlämnade till Kronofogden och inkasso. CSN konstaterar att målen med ändringarna inte har uppfyllts. Föreskriftsändringarna får ändå anses fylla sitt syfte att underlätta för låntagarna att betala tillbaka sitt studielån.

Uppföljning av föreskrifter om betalningstillfällen (CSNFS 2019:2, 2019:3 och 2019:4). Pdf, 333 kB.

Föreskrifter om beviljning av omställningsstudiestöd – anvisade medel och villkor för förvärvsarbete

Den 1 oktober 2022 infördes nya föreskrifter om beviljning av omställningsstudiestöd. CSN:s rättsavdelning har nu följt upp konsekvenserna av föreskrifterna i de delar som gäller anvisade medel och villkor för förvärvsarbete.

Rättsavdelningen kan konstatera att föreskrifterna endast har varit i kraft under ett år. Under detta år har CSN mottagit ett mycket stort antal ansökningar om omställningsstudiestöd som vida överskridit myndighetens prognoser. Det stora antalet ansökningar i kombination med bland annat avsaknaden av komplett systemstöd har lett till långa handläggningstider.

Oaktat det ansträngda handläggningsläget och den korta tid som föreskrifterna har varit i kraft bedömer rättsavdelningen att bestämmelserna har uppvisat god måluppfyllnad. Föreskrifterna har varit enkla att tillämpa och förstå och har inte lett till några oförutsedda konsekvenser eller konsekvenser som motverkar deras syfte.

Sammantaget bedömer rättsavdelningen att bestämmelserna om anvisade medel och villkor för förvärvsarbete kan kvarstå oförändrade.

Uppföljning av föreskrifter om beviljning av omställningsstudiestöd (CSNFS 2022:5) Pdf, 336 kB.

2022

CSN har följt upp bestämmelser som kan nyttjas av studerande med funktionsnedsättning. Rapporten avser prövningen av studiemedel och avskrivning av studielån för studerande som anfört att de har en funktionsnedsättning. Ärenden har granskats utifrån bestämmelser och praxis gällande studiemedel för högre studietakt än den faktiska för studerande med funktionsnedsättning, funktionsnedsättning som ett särskilt skäl att göra undantag från kravet på studieresultat, möjligheten för den som har försenats på grund av sin funktionsnedsättning att beviljas fler veckor med studiemedel, samt avskrivning av studielån för den som har fått en förlängd studietid till följd av sin funktionsnedsättning. Syftet med uppföljningen är att undersöka hur många och hur stor andel av de studerande som anför att de har en funktionsnedsättning i samband med de regler som redogörs för ovan, samt orsaker till avslagsbeslut.

CSN kan konstatera att antalet som anför en funktionsnedsättning i samband med sin ansökan om studiemedel, eller som grund för avskrivning av studielån, är förhållandevis lågt. Vidare tycks formuleringar i olika former av intyg vara viktiga för att intygen ska godtas. Slutligen uppmärksammas den situation som kan uppstå i samband med bedömningar av om studiemedel kan lämnas för högre takt än vad den studerande faktiskt studerar. CSN kommer bl.a. att genomföra vissa informationsinsatser med anledning av rapporten.

Studiemedel för studerande med funktionsnedsättning – resultat från en ärendegranskning. Pdf, 453 kB.

2021

Föreskrifter om betalning av uppsagda
studielån

CSN har följt upp konsekvenserna av ändrade allmänna råd som gäller möjligheten att göra betalningsplaner för uppsagda studielån. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2017 och innebär att betalningsplaner aldrig bör vara längre än fem år. Innan ändringen skulle ett uppsagt lån betalas inom ett år. Uppföljningen visar att en majoritet av betalningsplanerna är längre än fem år. CSN konstaterar att det finns ett behov av att kunna göra längre betalningsplaner än fem år – dels inom processen att driva in uppsagda lån i utländska domstolar, dels för att öka låntagares möjligheter att betala tillbaka ett uppsagt lån. Det är CSN:s uppfattning att de allmänna råden behöver justeras och att myndigheten behöver utreda vidare hur de ska utformas.

Uppföljning av föreskrifter om betalning av uppsagda lån (CSNFS 2016:3, 2016:4 och 2016:5) Pdf, 341 kB.

Utbetalning av studiehjälp och lärlingsersättning

CSN har följt upp konsekvenserna av föreskriftsändringarna 2014 gällande betalningsmottagare för studiehjälp och lärlingsersättning och kan konstatera att föreskriftsändringar lett till de på förhand förväntade konsekvenserna. De har medfört viss ökad administration för CSN, samtidigt som telefonsamtalen från missnöjda kunder minskat. Den ökade administrationen konstateras har varit av godo, då den beror på att ärendena nu utreds mer noggrant, vilket i sin tur leder till fler riktiga beslut. Såväl kunderna som CSN:s handläggare har fått en större förståelse för regelverket och upplever att det är mer rättvist än tidigare.

Uppföljning av föreskrifter om utbetalning av studiehjälp och lärlingsersättning (CSNFS 2014:3 och CSNFS 2014:4) Pdf, 294 kB.

2020

Merkostnadslån för försäkringskostnader vid utlandsstudier

CSN har följt upp konsekvenserna av den ändrade föreskriften om merkostnadslån för försäkringskostnader vid utlandsstudier som trädde ikraft 1 januari 2016. Föreskriftsändringen har inneburit en förenklad prövning av rätten till merkostnadslån samt en minskad administration för CSN. Ändringen har inte inneburit någon ökad skuldsättning för de studerande eller ökat utflöde av studiestöd.

Uppföljning av föreskrifter om merkostnadslån för försäkring (CSNFS 2015:6) Pdf, 289 kB.

Merkostnadslån för pendlingsresor och dubbelbosättning

CSN har gjort en uppföljning av konsekvenserna av de ändrade föreskrifterna om merkostnadslån för pendlingsresor och dubbel bosättning som trädde ikraft den 1 juli 2015. De ändrade föreskrifterna har inneburit en förenklad prövning av rätten till merkostnadslån och en bättre överblickbarhet och rättssäkerhet för de studerande av hur mycket merkostnadslån som kan ges. Det genomsnittliga beloppet som beviljats för merkostnadslån har ökat något, vilket medfört ett visst ökat utflöde av studiestöd samt en marginellt högre skuldsättning för de studerande.

Uppföljning av föreskrifter om merkostnadslån för pendlingsresor och dubbel bosättning (CSNFS 2015:1) Pdf, 318 kB.

Merkostnadslån för musikinstrument

Den 1 juli 2016 trädde nya föreskrifter i kraft avseende merkostnadslån för inköp av musikinstrument. Uppföljningen visar att föreskriftsändringen medfört en förenklad prövning av merkostnadslån samt en minskad administration för CSN i och med att det maxbeloppet som kan ges numera är kopplat till prisbasbeloppet. Utflödet av studiestöd och de studerandes skuldsättning har inte ökat mer än vad som förutsågs i den konsekvensutredning som föregick föreskriftsändringen.

Uppföljning av föreskrifter om merkostnadslån för musikinstrument (CSNFS 2016:2) Pdf, 271 kB.

Utbetalning av studiemedel i förskott

CSN föreskrev den 1 juli 2015 att det ska vara möjligt att betala ut studiemedel vid utlandsstudier på annat sätt än månadsvis i förskott, om det finns särskilda skäl. Vissa studerande kan fortfarande få ut studiemedel för en hel termin i förskott. En uppföljning visar att föreskrifterna skapar risker för felaktiga utbetalningar och missbruk. CSN ska därför utreda hur föreskrifterna kan justeras.

Uppföljning av föreskrifter om utbetalning av studiemedel i förskott (CSNFS 2015:1) Pdf, 864 kB.


Uppdaterad: 2023-12-07
Hjälpte den här sidan dig?